76

Gener 2015

ARTICLES

L'estratègia d'AQU Catalunya 2015-2018

Redacció - AQU Catalunya

L'any 2001 AQU Catalunya publicava el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat del sistema universitari català, amb una vigència fins al 2007, que de seguida va quedar superat pel mateix desplegament de les activitats. Podem dir que aquell document fou la primera aproximació a l'elaboració d'un pla estratègic per part de l'Agència. Aquella primera experiència va ser fruit d'una recomanació de la primera avaluació externa internacional d'acord amb els estàndards europeus.

El Pla estratègic 2009-2012, que va ser el primer —ara ja sí pla estratègic—, va fixar la missió, els eixos estratègics, la visió per a cadascun d'aquests eixos, els objectius estratègics i els operatius, i es va elaborar per mitjà d'un procés molt participatiu, intern i extern. La majoria d'objectius estratègics i operatius que perseguia es van complir de forma raonable i eficient, i els que no es van poder assolir va ser perquè s'havien d'adaptar a nous contextos.

El 2014, atenent la necessitat d'elaborar un nou pla estratègic, AQU Catalunya va començar a treballar en la seva definició, partint de la valoració de l'execució del pla anterior, de l'anàlisi DAFO interna i de les sessions de treball també internes per definir els nous objectius per a cadascun dels eixos establerts.

El Pla estratègic 2015-2018 es va elaborar en quatre fases durant el 2014: planificació del projecte, recollida de la informació a escala interna, elaboració de l'esborrany i revisió externa per part del Govern de Catalunya, dels màxims responsables de les universitats catalanes, dels membres de les comissions d'avaluació i assessores d'AQU Catalunya i d'antics directius de l'Agència.

Finalment, el Consell de Direcció de l'Agència va aprovar el Pla estratègic 2015-2018 el 15 de desembre de 2014.

Missió i visió

El Pla estratègic 2015-2018 fixa com a missió d'AQU Catalunya la següent:

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) és una entitat pública reconeguda internacionalment, la missió de la qual és garantir la qualitat de l'educació superior a Catalunya, tot satisfent estàndards internacionals de qualitat i atenent l'interès que la societat té per una educació superior de qualitat.

La seva activitat es desenvolupa mitjançant:

 • Processos d'anàlisi, avaluació, certificació, auditoria i acreditació.
 • Referents internacionals i una perspectiva orientada cap a la innovació.
 • Mecanismes de transparència i publicitat.
 • La implicació de la comunitat i els agents socials.
 • Persones competents, motivades i satisfetes amb la tasca desenvolupada.
 • El respecte als valors definits prèviament.

I com a visió global:

AQU Catalunya és un agent independent del sistema universitari català que dóna suport a les institucions d'educació superior en garantir la millora de la qualitat dels programes formatius, del professorat i dels centres, si bé les institucions en són les responsables últimes. Treballa per ser un instrument generador de coneixement, present en els àmbits internacionals, per tal d'ajudar a millorar les universitats en un context global.

Valors

El Pla estratègic 2015-2018 també recupera i actualitza els valors d'acord amb els quals actua, que ja es van definir el 2009 i que són plenament vigents: 

 • Integritat i independència: AQU Catalunya demostra independència, flexibilitat i equanimitat en la seva activitat, i basa els seus judicis, fonamentalment, en evidències.
 • Garantia de qualitat: AQU Catalunya garanteix la qualitat de la seva activitat mitjançant l'avaluació periòdica interna i externa dels seus processos d'acord amb estàndards internacionals.
 • Orientació a l'usuari: AQU Catalunya ofereix un servei àgil, eficient i personalitzat, sensible a les necessitats dels usuaris, i assegura el compliment dels seus drets informant-los dels mecanismes per fer-los efectius.
 • Transparència i rendició de comptes: AQU Catalunya actua amb transparència i disposa d'un sistema d'informació que proporciona dades accessibles, entenedores i útils de les seves activitats i la seva metodologia.
 • Foment de la cooperació: AQU Catalunya promou accions conjuntes amb les institucions d'educació superior, l'Administració, altres agències i organismes nacionals i internacionals amb interessos comuns.
 • Respecte a la diversitat i a l'autonomia universitàries: AQU Catalunya té en compte el caràcter plural de les institucions d'educació superior, com també la seva plena llibertat d'organització i de funcionament i la seva capacitat d'autogovern.
 • Proactivitat: AQU Catalunya pren la iniciativa en el desenvolupament de les seves accions, preveu les necessitats per desenvolupar-les i aporta les solucions que satisfacin l'interès públic.
 • Eficàcia i eficiència: AQU Catalunya assoleix els seus objectius optimitzant els mitjans humans i materials de què disposa.

Eixos estratègics, objectius estratègics i objectius operatius

A diferència de l'anterior, el nou Pla estratègic simplifica els eixos estratègics de vuit a sis, que són l'estructura en la qual es distribueixen els objectius estratègics i operatius:

Pla estratègic 2009-2012 Pla estratègic 2015-2018
Eixos Eixos Nre. d'objectius estratègics Nre. d'objectius operatius
Avaluació d'institucions i titulacions Qualitat institucional 3 6
Avaluació del professorat Qualitat del professorat 2 5
Anàlisi del sistema d'educació superior Generació i transferència de coneixement 3 6
Relacions externes Internacionalització 2 5
Comunicació Direcció estratègica 4 8
Estudiants
Direcció i organització Organització interna 3 9
Persones
  TOTAL 17 39

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008