el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

76

Gener 2015

EDITORIAL

El nou Pla estratègic 2015-2018

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya ha aprovat el Pla estratègic que caldrà desplegar durant el període 2015-2018. Aquest Pla estratègic no és el primer per a l'Agència. Concretament, el 2001 va aprovar un pla d'actuació que era una aproximació a l'elaboració d'un pla estratègic, i el 2009 va aprovar, ara sí, el primer Pla estratègic per al període 2009-2012. Aquest Pla es va complir de forma raonable, tot i ser la primera experiència que l'organització tenia en el desplegament d'un pla estratègic, i malgrat les restriccions pressupostàries sobrevingudes.

El nou Pla estratègic, com és lògic, parteix de l'anterior. S'hi inspira, però clarament marca una nova orientació afavorida per l'evolució de l'Agència i del context del nostre sistema universitari.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Doctors: formació i inserció laboral
  L'any 2014 AQU Catalunya va finalitzar el tercer estudi sobre la inserció laboral de les persones doctorades de les universitats catalanes. Els estudis d'inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l'interès dels consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades en el mercat de treball.
  Redacció - AQU Catalunya
 • L'estratègia d'AQU Catalunya 2015-2018
  El Pla estratègic 2015-2018 es va elaborar en quatre fases durant el 2014: planificació del projecte, recollida de la informació a escala interna, elaboració de l'esborrany i revisió externa per part del Govern de Catalunya, dels màxims responsables de les universitats catalanes, dels membres de les comissions d'avaluació i assessores d'AQU Catalunya i d'antics directius de l'Agència.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • La formació en garantia de la qualitat, imprescindible per a la participació correcta i l’apoderament dels representants estudiantils

  Gemma Espigares Tribó
  Membre de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya

  Els proppassats dissabtes 22 i 29 de novembre, una trentena d'estudiants de totes les universitats públiques de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i URV) i de dues de privades (UOC i UIC) van participar a la Universitat de Barcelona en el Curs de formació en garantia de qualitat per a estudiants universitaris, organitzat pel Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i la Universitat de Barcelona (UB).

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008