76

Gener 2015

06.11.2014

Indicadors docents de les titulacions d'ensenyaments artístics superiors

AQU Catalunya ha elaborat el document Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi dels ensenyaments artístics superiors, com a eina de suport en el càlcul dels indicadors docents per al seguiment dels ensenyaments artístics superiors.

El document conté els indicadors que es requereixen en la fase de seguiment d'aquests títols i la forma de calcular-los, per dimensions (accés i matrícula, professorat, pràctiques externes i mobilitat, satisfacció i resultats acadèmics).

PDF PDF Indicadors docents per al desenvolupament i l'anàlisi dels ensenyaments artístics superiors

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008