76

Gener 2015

04.12.2014

Actualització de les guies del Marc VSMA

Des del web d'AQU Catalunya ja es poden consultar les noves versions de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster i de la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster.

Ambdues estan dissenyades per orientar les persones responsables de cada universitat a l'hora d'elaborar els informes de seguiment i d'acreditació de les titulacions i, a la vegada, constituir l'instrument per a l'avaluació externa i independent d'aquests informes per part de les comissions i comitès d'avaluació d'AQU Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008