76

Gener 2015

OPINIÓ

La formació en garantia de la qualitat, imprescindible per a la participació correcta i l’apoderament dels representants estudiantils

Gemma Espigares Tribó - Membre de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya

Els proppassats dissabtes 22 i 29 de novembre, una trentena d'estudiants de totes les universitats públiques de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG i URV) i de dues de privades (UOC i UIC) van participar a la Universitat de Barcelona en el Curs de formació en garantia de qualitat per a estudiants universitaris, organitzat pel Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT), l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i la Universitat de Barcelona (UB).

L'Espai europeu d'educació superior (EEES) reconeix els estudiants com a membres de ple dret de la comunitat universitària i preveu la seva participació en l'organització i els continguts educatius de les universitats i en les activitats d'altres institucions d'educació superior. El Comunicat de Berlín, el Comunicat de Bergen i el Comunicat de Lovaina recullen explícitament la necessitat de promoure la total participació dels estudiants; la LUC i la LOU inclouen articles en aquest sentit; i, finalment, els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior requereixen la implicació dels estudiants en universitats i agències, com també la seva participació en els processos d'avaluació de la qualitat d'aquestes institucions(1).

AQU Catalunya(2) ha format més de 300 estudiants (entre el 2005 i el 2012). I ara, amb un canvi de format (interuniversitari i de deu hores), es duu a terme una nova edició de formació, que pretén dotar els representants dels estudiants d'eines i de formació per tal que puguin participar en els processos d'avaluació i millora, tant interns com externs, i com a experts en comissions i panels d'avaluació.

La primera sessió es va dedicar a introduir els conceptes relacionats amb la qualitat (directrius i estàndards europeus, Marc VSMA, participació dels estudiants...). Hi van participar AQU Catalunya, estudiants avaluadors, el Vicerectorat i l'Agència de Polítiques de Qualitat de la UB, i una estudiant vinculada a l'European Students Union (ESU).

La segona sessió es va dedicar a la part pràctica. Després d'una presentació de les guies i els manuals d'AQU Catalunya, els participants van realitzar tres tallers en petits grups revisant exemples reals: verificació de titulacions, seguiment de la informació pública i acreditació de titulacions.

El curs ha tingut un important impacte a través de les xarxes socials: 44,79 punts a Twitter segons TweetReach, 469 persones a les quals s'ha arribat per mitjà dels clics a Facebook i 52 visualitzacions del vídeo de la primera sessió.

Els participants han valorat amb un 8,48 sobre 10 la utilitat del curs i amb un 8,35 la satisfacció global (92% de resposta, 23 de 25). Tot i que la durada la consideren correcta, alguns plantegen la necessitat de fer un segon mòdul amb més pràctica.

Entre els ponents la satisfacció global ha estat de 9,13 sobre 10 (61,5% de resposta, 8 de 13). Han dedicat 6,13 hores de mitjana a preparar els materials i les ponències, 49 hores en total.

Tots els agents implicats en la qualitat (representants d'estudiants, responsables acadèmics i de les agències, experts en qualitat, entitats europees...) reiteren la necessitat de formar estudiants perquè participin en els processos. Cursos com aquest contribueixen no solament a això, sinó també a crear vincles i xarxes entre estudiants de diferents universitats.

S'han detectat bones pràctiques en matèria de qualitat que duen a terme les diferents universitats i que poden ser implementades a la resta. A més a més, fruit del clima de treball positiu i del coneixement entre iguals, s'han generat vincles que poden esdevenir col·laboracions futures. Malgrat l'esforç que representa organitzar un curs a escala interuniversitària, els beneficis que s'han detectat són molt positius i la col·laboració entre les diferents agències i entitats organitzadores n'augmenta l'impacte.

A banda dels cursos, és important potenciar altres mecanismes (com ara cursos semipresencials, tutorials, manuals, vídeos informatius...) que permetin fer conèixer la cultura de la qualitat, ja que molts cops es treballa sense identificar-la com a tal.

Els estudiants, com a membres de la comunitat universitària, formem part dels òrgans de decisió a moltes de les universitats i agències europees. Per dur a terme la nostra tasca amb responsabilitat, cal que estiguem formats i apoderats, per tal de poder contribuir a millorar el sistema aportant valor afegit i un punt de vista diferent.


(1) CEUCAT. Breu anàlisi de la participació dels estudiants en la presa de decisions a Europa. Disponible a: http://www.ceucat.cat/publicacions/informes-i-estudis/documents/breu-analisi-de-la-participacio-dels-estudiants-en-la-presa-de-decisions-a-europa/view.

(2) Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Implicació dels estudiants en la qualitat universitària. Disponible a: http://www.aqu.cat/estudiants/implicacio.html#a2.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2014 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008