78

Juliol 2015

ARTICLES

La llei d'AQU Catalunya

Jordi Escolar Bañeres - Assessor jurídic d'AQU Catalunya

Llei AQU CatalunyaAQU Catalunya va ser creada l'any 1996 pel Decret 355/1996, de 29 d'octubre, de constitució del Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, i va ser modificada per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, perquè pogués realitzar les noves funcions que li assignava aquesta llei.

La Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pretén enfortir AQU Catalunya actualitzant-ne les funcions, dotant-la d'una estructura més flexible i millorant el compliment dels estàndards europeus pel que fa a la independència.

Les diferències principals del que es disposa en la nova llei respecte de la regulació d'AQU Catalunya per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya són les següents:

Objectius, funcions, principis d'actuació i valors

 • La nova llei detalla els set objectius de l'Agència, que persegueix enfortir el model universitari d'assegurament extern de la qualitat tant internament com externament, i impulsa l'eix d'internacionalització per donar suport al sistema universitari català.
 • A més a més, actualitza les funcions de l'Agència i en crea de noves, com ara les d'auditoria i avaluació, i també reforça la vessant internacional de l'activitat de l'Agència i la generació de coneixement útil per a la presa de decisions. Les funcions que realitzarà l'Agència d'ara endavant són, concretament, l'avaluació, la certificació, l'auditoria i l'acreditació de la qualitat de les universitats i els centres d'educació superior, per una banda, i l'avaluació de l'activitat que duu a terme el personal investigador de les universitats, per una altra. També pot analitzar les tendències en l'educació superior i el desenvolupament nacional i internacional d'aquestes, assessorar les universitats per promoure l'excel·lència dels serveis que presten i elaborar informes sobre els dèficits de qualitat que detecti.
 • Estableix els principis d'actuació de l'Agència: competència científica i tècnica, legalitat, seguretat jurídica i independència, d'acord amb els estàndards i les directrius internacionals d'assegurament de la qualitat.
 • Detalla els valors de l'Agència: enfocament europeu; cooperació amb les universitats i les agències; participació del col·lectius d'estudiants; integració de demandes socials; transparència; assegurament de la qualitat intern i extern; innovació; treball en xarxa; expertesa, i eficiència i eficàcia.

Òrgans de govern

 • La nova llei canvia la denominació Consell de Direcció per la de Consell de Govern i amplia la composició d'aquest òrgan, que pot actuar també en Comissió Permanent. El Consell de Govern inclourà tots els rectors de les universitats catalanes —públiques i privades—, dos estudiants representants del CEUCAT i dos representants sindicals.
 • Modifica el sistema de nomenament del director d'AQU Catalunya, que es durà a terme per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència. Aquest càrrec s'exercirà durant un període de quatre anys i serà renovable una vegada.

Comissions

 • La Llei fusiona la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador amb la Comissió d'Avaluació de la Recerca, i obre la possibilitat que els membres d'aquesta siguin funcionaris i professorat contractat amb tres trams de recerca.
 • Crea la Comissió d'Apel·lacions, encarregada de resoldre els recursos d'alçada de totes les comissions d'AQU Catalunya i formada per un/a president/a, que ha de ser un dels membres acadèmics del Consell de Govern, i dos membres més, com a mínim.
 • També crea la Comissió Assessora, un òrgan de caràcter consultiu en estratègies i procediments internacionals format per acadèmics nacionals i internacionals, estudiants i representants sindicals.
 • Dóna al Consell de Govern l'atribució de crear, modificar i suprimir comissions d'avaluació, d'acreditació i de certificació de caràcter permanent i no permanent.

Altres

 • La nova llei regula l'avaluació externa periòdica internacional de l'Agència per a la millora i el reconeixement extern.
 • Estableix les relacions externes de l'Agència amb altres agències i òrgans per afavorir el compliment dels seus objectius i l'exercici de les seves funcions, i per millorar el funcionament de les entitats respectives.
 • Fixa el contracte programa com a mitjà d'articulació de l'Agència amb el Govern, amb l'objectiu d'enfortir la continuïtat de les actuacions de l'Agència.

En un termini de tres mesos des de l'entrada en vigor de la Llei, el Consell de Govern d'AQU Catalunya ha de modificar el Consell de Direcció per tal d'adaptar-lo a la nova composició. Posteriorment, s'haurà de constituir i caldrà adaptar els estatuts d'acord amb que estableix la nova llei, en un termini de sis mesos.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008