78

Juliol 2015

EDITORIAL

Felicitats! Ja tenim llei

Josep Joan Moreso Mateos - President

El 8 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.1 Després de set anys manifestant des de l'Agència la conveniència de crear una llei,2 al tercer intent, finalment, la Llei s'ha aprovat.

Cal dir que es tracta d'una llei de consens. Durant el debat, tots els grups parlamentaris van manifestar una opinió favorable tant respecte de la tasca desenvolupada per AQU Catalunya com respecte del projecte de llei, cosa que es va reflectir en el resultat de la votació (87 vots a favor i 40 abstencions).

AQU Catalunya necessitava la nova Llei, sobretot per adaptar-se a les recomanacions de l'avaluació externa internacional d'AQU Catalunya que es va realitzar el 2007. Aquestes recomanacions tenien relació amb el procés de nomenament del president, el director i els presidents de les comissions d'avaluació; l'ampliació de la composició del Consell de Direcció per incloure estudiants i representants de la societat; la creació d'una comissió d'apel·lacions, i la integració de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador amb la Comissió d'Avaluació de la Recerca.

Així mateix, a part d'haver donat resposta als requeriments de les avaluacions externes internacionals, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprofitat aquesta oportunitat per enfortir l'Agència actualitzant-ne les funcions i dotant-la d'una estructura més flexible.

Les aportacions més rellevants de la nova llei són, al meu entendre:

  1. La creació de la Comissió d'Apel·lacions, que és l'encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de les comissions d'avaluació. Amb la Comissió d'Apel·lacions es donen més garanties d'independència tècnica que amb el model actual, en el qual són els mateixos presidents de les comissions d'avaluació els qui han de resoldre aquests recursos.
  2. L'ampliació de la representació del Consell de Govern (antic Consell de Direcció) i de la seva Comissió Permanent, amb tots els rectors de les universitats catalanes ?públiques i privades?, representants d'estudiants i representants sindicals.
  3. La major flexibilitat de la nova estructura, amb l'atribució al Consell de Govern de l'aprovació de les comissions permanents i no permanents que actuen en l'Agència, a excepció de la Comissió Assessora, que és un òrgan de caràcter consultiu, i de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, amb la qual es fusiona la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador.

Durant els propers mesos, l'Agència s'haurà d'adaptar al que estableix la nova llei. Els canvis que s'han de dur a terme no la transformaran radicalment i, per tant, l'usuari no els percebrà de manera immediata. Tot i això, de segur que la seva nova estructura, el fet que compti amb noves opinions en els òrgans de govern i l'assumpció de noves funcions faran de l'Agència un organisme més eficient i flexible, capaç d'adaptar-se millor a les necessitats presents i futures per continuar donant un bon servei com a agència d'avaluació externa al sistema universitari català.

Un procés d'aprovació d'una llei no es viu cada dia. Com he dit al començament, perquè sigui una realitat han calgut set anys de treball intermitent, passant per tres governs, tres presidents i tres directors d'AQU Catalunya. Per això vull manifestar el meu agraïment més profund al Govern de la Generalitat de Catalunya, especialment al conseller d'Economia i Coneixement, el secretari d'Universitats i Recerca, i el director general d'Universitats, per haver impulsat l'avantprojecte de llei; a la diputada relatora i als diputats membres de la ponència de la Llei al Parlament de Catalunya, pels esforços que han fet per arribar a consensos i per haver millorat la redacció del projecte de llei, i a tots els grups parlamentaris, per la sensibilitat que han mostrat entenent la necessitat que AQU Catalunya disposés d'una nova llei dins aquesta legislatura.

També vull fer extensiu el meu agraïment a totes les persones que han donat suport a l'aprovació de la Llei, als rectors de les universitats catalanes i als presidents dels consells socials, però també als representants dels estudiants, dels sindicats i de l'ENQA. Igualment, vull mostrar el meu agraïment al personal de la Secretaria d'Universitats i Recerca implicat, especialment al personal de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit d'Universitats i Recerca, i al personal d'AQU Catalunya que ha participat en aquest procés.

Finalment, sense que això signifiqui que sigui menys important, vull expressar un agraïment especial a l'expresident d'AQU Catalunya, el Dr. Antoni Serra Ramoneda (1998-2008), perquè va ser durant el seu mandat quan va sorgir la necessitat de fer una nova llei, i sobretot a l'expresident Dr. Joaquim Prats Cuevas (2008-2013), que va treballar intensament per situar la Llei a l'agenda política i perquè aquesta fos una realitat.

El director actual i jo hem col·laborat en tot el que hem pogut per contribuir a aquest procés final i, a més, tenim la sort de ser els qui recollim els fruits de la feina de totes les persones que hi han treballat. Ara ens toca portar la Llei a bon port. Gràcies a tothom!

_____________________________

 1 AQU Catalunya va ser creada l'any 1996 pel Decret 355/1996, de 29 d'octubre, de constitució del Consorci Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, i va ser modificada per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, LUC (publicada en el DOGC núm. 3826, de 20 de febrer de 2003).

2 Els anys 2010 i 2012, els governs d'aleshores van elaborar avantprojectes de llei que finalment no es van poder tramitar per una qüestió de calendari electoral.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008