el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

78

Juliol 2015

 • Youtube

EDITORIAL

Felicitats! Ja tenim llei

El 8 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/2015, de 21 de juliol de 2015, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Després de set anys manifestant des de l'Agència la conveniència de crear una llei, al tercer intent, finalment, la Llei s'ha aprovat.

Cal dir que es tracta d'una llei de consens. Durant el debat, tots els grups parlamentaris van manifestar una opinió favorable tant respecte de la tasca desenvolupada per AQU Catalunya com respecte del projecte de llei, cosa que es va reflectir en el resultat de la votació (87 vots a favor i 40 abstencions).AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Principals resultats de l'estudi d'ocupadors
  Amb la intenció de millorar l'ocupabilitat dels graduats del sistema universitari català (SUC), AQU Catalunya va iniciar l'any 2014 el projecte Ocupadors, finançat per l'Obra Social "la Caixa". El projecte Ocupadors té l'objectiu de recollir i analitzar l'opinió d'ocupadors i professionals de les diferents branques d'activitat sobre les competències i la qualitat de la població graduada recentment a Catalunya. La perspectiva dels ocupadors complementa la dels graduats universitaris, recollida en els estudis d'inserció laboral que AQU Catalunya ha portat a terme des de l'any 2001.
  Queralt Capsada Munsech - Tècnica superior del Projecte Ocupadors
 • La llei d'AQU Catalunya
  La Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pretén enfortir AQU Catalunya actualitzant-ne les funcions, dotant-la d'una estructura més flexible i millorant el compliment dels estàndards europeus pel que fa a la independència.
  Jordi Escolar Bañeres - Assessor jurídic d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Ocupabilitat universitària i empresa catalana

  Pere Torres Grau
  Secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat

  Quan parlem de l'ocupabilitat dels titulats universitaris, hem de tenir en compte necessàriament tres aspectes concurrents: Què volen estudiar els joves que ingressen a la universitat?; Quins estudis ofereix el sistema universitari? Quins perfils professionals esperen les empreses?

  La posició central de la universitat és evident perquè entrelliga les expectatives dels futurs professionals amb les demandes dels ocupadors. És una posició que pot tenir un positiu efecte cohesionador del mercat laboral en aquesta franja educativa o, ben altrament, un negatiu efecte distorsionador. És saludable, doncs, que les universitats es plantegin com han d'exercir aquest rol.

  Del contacte freqüent amb directius empresarials he tret la impressió que existeix una molt bona valoració de la preparació dels titulats universitaris catalans pel que fa al seu currículum específic, però que fluixegen les habilitats transversals. I hi ha una lamentació per l'escàs nombre de titulats disponibles en determinats camps. Aquestes serien, doncs, les qüestions que caldria abordar per incrementar l'ocupabilitat dels nostres universitaris.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008