78

Juliol 2015

20.04.2015

Reunió de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat

150420_CAQ

En la seva reunió de 17 d'abril, la Comissió d'Avaluació de la Qualitat ha aprovat els documents i acords que es detallen a continuació:

  • La Guia per al seguiment dels programes oficials de doctorat
  • La Guia per a la certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat
  • La creació dels comitès d'avaluació externa de les dimensions addicionals, en el marc del procés d'acreditació de les titulacions oficials
  • Els informes de resultats per a l'orientació i l'avaluació del disseny dels SGIQ dels centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors (programa AUDIT EAS)
     
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008