79

Octubre 2015

ARTICLES

Ocupabilitat i competències dels nous docents: principals resultats

Queralt Capsada Munsech - Secretària de la Comissió científica del projecte Ocupadors

Ocupabilitat i competències dels nous docentsAmb l'objectiu de millorar l'encaix entre les demandes formatives dels centres educatius i la formació universitària dels docents, l'estudi sobre ocupabilitat i competències dels nous docents aporta informació sobre la valoració que els directors de centres educatius fan dels nous docents contractats en centres d'educació infantil, primària i secundària de Catalunya, tant de l'àmbit públic com del concertat i el privat. L'opinió dels directors de centre complementa les dades d'inserció laboral d'AQU Catalunya sobre els graus i màsters en educació que dirigeixen a la pràctica docent.

Malgrat el context de crisi econòmica i de restriccions pressupostàries que ha afectat notablement el sector de l'ensenyament, els últims cinc anys tant centres públics (60%) com concertats i privats (91%) de la mostra han contractat nous docents graduats recentment o amb poca experiència laboral. De manera que, encara que cal contextualitzar les dades en aquest moment d'excepcionalitat, es disposa d'informació de qualitat per tal de valorar les competències i l'ocupabilitat dels nous docents.

Un dels principals resultats de l'estudi és que la mitjana de satisfacció amb les competències dels nous docents és de 6,8 sobre 10. Tal com mostra el gràfic següent, en totes les competències el nivell de satisfacció es troba per sobre del 6. Aquest resultat és positiu i molt similar al dels ocupadors del sector privat, els quals valoren amb un 7 sobre 10 la satisfacció global amb les competències dels graduats recents.

Comparativa de les mitjanes d'importància i de satisfacció relatives
a les competències dels docents graduats recentment i novells

Comparativa de les mitjanes d'importància i de satisfacció relatives a les competències

Tot i aquest resultat positiu, sempre hi ha marge per a la millora. Els resultats més destacables proporcionats per aquest estudi que poden promoure un millor encaix entre les competències dels nous docents i les demanades pels centres educatius són els següents:

Diagnosi Proposta de millora
1. Un dels factors més importants per a la contractació es la capacitat per impartir classes en anglès Intensificar les accions que estan desenvolupant les universitats sobre els nivells de llengües, especialment l'anglesa, per tal que el professorat pugui impartir matèries en anglès 
2. Una de les principals dificultats de contractació és la manca de docents amb formació complementària que puguin impartir diferents matèries Promoure un perfil de docent amb una formació, d'una banda, generalista i interdisciplinària i, de l'altra, consistent i profunda en un àmbit de coneixement 
 3. Els centres d'educació primària consideren més importants les competències en treball col·laboratiu i eines comunicatives, mentre que a secundària es dóna més rellevància a la gestió de l'aula i de conflictes Tenir en compte les diferències en el perfil de docent de primària i secundària i adequar la formació docent segons les necessitats del nivell educatiu al qual es dirigeix
 4. S'observen diferències en el grau d'importància i satisfacció atorgada a les diferents competències dels docents segons el grau de complexitat del centre
  • Fer més èmfasi en les diferents necessitats formatives dels docents segons la composició de l'alumnat del centre
  • Tenir en compte criteris de complexitat del centre en el procés d'assignació de places dels docents
 5. S'observa marge per a la millora tant en les competències disciplinàries (llengua catalana, matemàtiques...) com transversals (habilitats comunicatives, informàtiques...) Promoure una visió holística en la formació inicial i continuada dels docents, que garanteixi currículums que incorporin els coneixements disciplinaris adaptats i complets per a l'exercici de la professió d'ensenyar
 6. Tot i l'àmplia acollida i formació als centres educatius, aquestes accions no s'executen de manera sistemàtica i estandarditzada a tots els centres Establir mecanismes de coordinació des del Departament d'Ensenyament per tal d'assegurar que l'acollida i la formació contínua dels nous docents s'adapta a les seves necessitats formatives a tots els centres
 7. Encara que la principal forma de col·laboració amb les universitats és per mitjà de les pràctiques al centre, actualment no hi ha cap mecanisme que n'asseguri la qualitat i l'objectivitat per fer-les equivalents entre centres i tutors
  • Promoure la implicació del Departament d'Ensenyament per tal d'establir un acord entre els centres educatius i les universitats per fixar uns estàndards de qualitat de les pràctiques docents
  • Pensar en un sistema d'incentius per als tutors acadèmics, els centres educatius i el seu professorat per tal de promoure la formació dels estudiants en pràctiques


L'estudi es va presentar públicament en una jornada a l'Auditori del Campus de la Comunicació - Poblenou de la UPF, en la qual van participar tant representants de centres educatius com d'universitats i administracions públiques.

Aquest estudi s'emmarca dins del projecte Ocupadors, amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa". L'objectiu d'aquest projecte és recollir i analitzar l'opinió d'ocupadors i professionals de les diferents branques d'activitat sobre les competències i la qualitat de la població graduada recentment a Catalunya. Fins ara s'han portat a terme estudis similars sobre els graduats que treballen en empreses i institucions i els graduats ocupats en la Funció pública. Paral·lelament, també s'estan desenvolupant informes específics sobre els graduats en Infermeria i en Medicina.

 

Àmbit enquesta Població Resposta Taxa de resposta Error mostral
PDF Empreses i institucions 16.757 1.325 7,91% 2,64%
Funció pública 66 11 16,67% 27,74%
PDF Ensenyament 2.822 281 9,96% 5,66%
PDF Medicina 606  90  14,8%  9,7% 
PDF Infermeria 520  112  21,5%  8,4% 
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008