79

Octubre 2015

EDITORIAL

De les dades a la millora

Martí Casadesús Fa - Director

El que fa AQU Catalunya no és només "el que s'entén que fa" una agència de qualitat al món. M'explicaré. La tasca principal i majoritàriament única de les agències de qualitat és l'acreditació, bé sigui programa a programa o de manera institucional. L'objectiu és clar: assegurar la confiança de la societat en les titulacions universitàries, impulsar-ne la millora continuada i retre comptes als implicats.

Més enllà de l'avaluació i l'acreditació del professorat segons estableix la legislació vigent, AQU Catalunya fa força anys que porta a terme accions que donen suport a l'objectiu principal que us comentava. Estic fent referència a la recollida i l'anàlisi sistemàtica de diferents tipus de dades per tal d'ajudar a prendre decisions amb el màxim de coneixement possible. Concretament, eines com ara l'enquesta d'inserció laboral —que fa més de quinze anys que es porta a terme—, l'enquesta als ocupadors —que es detalla en aquest butlletí— o l'enquesta de satisfacció dels titulats recents, que coordinem amb la participació de totes les universitats del sistema universitari català. Ara bé, fins a quin punt s'utilitzen aquestes dades per millorar els títols? De ben segur que no és una reflexió nova, però sí que és una cosa que, des de l'Agència, ens hauríem d'estar preguntant contínuament.

Intueixo que la resposta és ben desigual. Més enllà de conèixer dades globals del sistema que haurien de facilitar l'anàlisi de les propostes estratègiques del mateix sistema i de cada universitat en particular, les dades concretes de cada títol haurien d'ajudar a prendre decisions operatives en cadascun d'aquests títols. I aquí, crec, trobaríem responsables de títols que en fan un bon ús i, malauradament, d'altres que no. No cal dir que la inversió en termes monetaris que realitza el sistema en el primer dels casos és ridícula, però en el segon és totalment inútil.

En tots aquests anys, AQU Catalunya ha impulsat o, si més no, ha intentat impulsar la utilització d'aquestes valuoses fonts de dades de què molt pocs sistemes universitaris disposen. D'aquells informes generals inicials s'ha anat evolucionant cap a informes per títols, anàlisis i presentacions sectorials, llançament del Winddat com a plataforma de seguiment dels títols, etc. Ara bé, no em queda cap dubte que encara hi ha molt camí per recórrer, de manera que ha de ser un objectiu de la direcció actual continuar treballant-hi. No en farem res, de millorar la qualitat de les dades, si no augmentem la implicació en la seva utilització. I, per tant, hem de continuar treballant en un camí que l'Agència no pot fer sola. Res de nou que no s'hagués plantejat abans.

En aquesta línia, AQU Catalunya fa un pas més, com per exemple l'organització de jornades específiques —com ara la que va tenir lloc recentment focalitzada en els estudis de mestre—, l'elaboració d'informes transversals dels programes —com ara el dut a terme per al Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària—, el proper llançament d'una plataforma per a la difusió de la qualitat dels títols universitaris, etc. Però de ben segur que la clau, com passa a la resta del món, serà l'anàlisi interna i externa de les dades en els processos d'acreditació. En especial, en aquest procés essencial del sistema, hem d'aconseguir posar a la disposició dels agents, de la forma més senzilla possible, tot el munt de dades i d'indicadors que tenim sobre els títols (ocupació, satisfacció, etc.), de manera que la tasca dels acadèmics sigui únicament analitzar-ho i plantejar propostes de millora. De moment, tot i que l'objectiu encara sembla lluny, penso que a poc a poc ens hi anem acostant.

Esperem que a, mitjà termini, aconseguim una utilització habitual i eficient de les dades i els indicadors que el sistema universitari català s'ha mostrat capaç de generar i gestionar, per prendre les millors decisions possibles.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008