79

Octubre 2015

08.07.2015

S'aprova la Llei d'AQU Catalunya

150708_parlament

Aquest dimecres 8 de juliol s'ha aprovat la Llei d'AQU Catalunya al Parlament català. Amb aquesta llei, de 26 articles, es deroguen els 17 articles referents a l'Agència inclosos a la Llei d'Universitats de Catalunya de l'any 2003. Les principals novetats que aporta la llei de l'Agència són la creació d'una Comissió assessora amb caràcter consultiu en estratègies i procediments, i la creació de la Comissió d'apel·lacions, que serà l'encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de les comissions d'avaluació d'AQU. A més, s'amplia la representació del Consell de Direcció i de la seva Comissió Permanent amb tots els rectors de les universitats catalanes, representants d'estudiants i representants sindicals. La llei també integra la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) com a comissió específica dins la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR).

La llei d'AQU Catalunya enforteix l'Agència com a instrument principal per a la millora del sistema universitari català amb funcions actualitzades, una estructura més flexible i una millora del compliment dels estàndards europeus pel que fa a la independència. Així mateix, en reforça la vessant internacional i estableix un sistema de nomenament del director per mitjà d'un procés obert i competitiu de lliure concurrència, entre d'altres.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008