79

Octubre 2015

21.09.2015

Ampliacions del termini de resolució de sol·licituds per a professorat

La Comissió d'Avaluació de la Recerca ha acordat ampliar el termini de resolució de sol·licituds fins al 7 de gener de 2016 per a l'emissió de l'acreditació de recerca i de l'acreditació de recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2015.

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador ha acordat ampliar el termini de resolució de sol·licituds fins al 20 de gener de 2016 per a l'emissió de l'informe per a professorat lector corresponent a la convocatòria extraordinària de 2015.

PDF PDF Resolució ECO/1666/2015, de 16 de juliol, per la qual es dóna publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'acreditació de recerca i per a l'acreditació de recerca avançada corresponents a la primera convocatòria de 2015.

PDF PDF Resolució ECO/2010/2015, de 4 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l'ampliació del termini de resolució de sol·licituds per a l'emissió de l'informe per a professorat lector corresponent a la convocatòria extraordinària de 2015.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008