79

Octubre 2015

18.09.2015

Josep Grifoll al Register Committee d'EQAR

150918_eqar

L'Assemblea General de l'EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) ha aprovat el nomenament de Josep Grifoll, director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, com a membre del seu Register Committee.

El Register Committee està format per 11 membres que, d'acord amb la seva capacitat individual, actuen com a experts independents en assegurament de la qualitat de l'educació superior.

El Register Committee rep, avalua i decideix quines sol·licituds presentades per les agències que operen en el sector poden ser incloses a l'EQAR.

Cada membre fundador de l'EQAR (ENQA, ESU, EUA, EURASHE) proposa dos membres per al Register Committee, mentre que els anomenats Social Partners (BUSINESSEUROPE, Education International) en proposen un cadascun.

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2015 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008