80

Gener 2016

ARTICLES

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP)

Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya

Comissió d?Avaluació Institucional i de ProgramesLa Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC) crea l'actual Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, n'estableix les funcions i la defineix com el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat del sistema universitari català. Per tal de facilitar l'adaptació d'AQU Catalunya als nous escenaris que s'han derivat de l'evolució de la cultura de la qualitat i dels nous requeriments europeus sobre els organismes que hi vetllen, i també per afavorir la innovació en la docència, la recerca i la gestió, el Parlament de Catalunya aprova una nova llei específica per a l'Agència, amb gran consens universitari i polític.

La nova Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya pretén que AQU Catalunya continuï sent la institució de referència en el manteniment actualitzat dels conceptes de qualitat i d'excel·lència que han de caracteritzar el sistema universitari i l'educació superior de Catalunya presents i futurs, tot alineant-se amb l'entorn internacional i escoltant amb atenció les necessitats del sector i del conjunt de la societat.

La Llei també permet flexibilitzar el funcionament dels seus òrgans de decisió en matèria d'avaluació institucional i de títols, especialment pel que fa a la composició i el nombre. En aquest sentit, el Consell de Govern d'AQU Catalunya aprova la creació de la nova Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) amb les funcions següents:

a) L'avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió del sistema universitari.

b) L'avaluació, la certificació, l'auditoria i l'acreditació de la qualitat de les universitats, de llurs centres de recerca i innovació i dels centres d'educació superior.

c) L'avaluació, la certificació, el seguiment i l'acreditació, d'acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials i propis que imparteixen les universitats i altres centres d'educació superior.

d) El foment de l'avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d'acord amb estàndards internacionals, especialment pel que fa a la docència, la recerca i la transferència de coneixement.

e) L'elaboració i la comunicació d'informació sobre els dèficits de qualitat detectats a les universitats, llurs centres de recerca i innovació i els centres d'educació superior, amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat.

f) El foment i l'impuls de la recerca i la innovació sobre els models i els processos d'avaluació, certificació i acreditació de la qualitat.

g) El foment d'avaluacions temàtiques i de processos de garantia interna de la qualitat de les universitats i els centres d'educació superior, i el desenvolupament de processos d'avaluació i de garantia externa de la qualitat.

La CAIP exerceix aquestes funcions per mitjà de comissions específiques, les quals estan representades en la CAIP pel seu president o presidenta. Fins ara la CAIP disposa de les comissions específiques per àmbit d'avaluació de programes per als processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació, i de la Comissió Específica de Certificació per als processos de certificació dels SGIQ als centres universitaris.

Els membres de la CAIP i de totes les comissions que creï es nomenen per quatre anys i només es poden renovar una vegada. La composició de la CAIP és la següent:

a) El director d'AQU Catalunya, que n'ostenta la presidència.

b) Fins a deu acadèmics de trajectòria professional reconeguda.

c) Fins a dos professionals de prestigi reconegut amb experiència en l'àmbit de la gestió de la qualitat.

d) Fins a dos estudiants que estiguin cursant un estudi universitari de grau, postgrau o doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya.

El Consell de Govern d'AQU Catalunya ha nomenat per formar part de la CAIP les persones següents:

President

 • Martí Casadesús Fa, director d'AQU Catalunya

Vocals acadèmics

 • Joaquim Albareda Salvadó (Universitat Pompeu Fabra)
 • Julià Cufí Sobregreau (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Rosa Maria Martí Laborda (Universitat de Lleida)
 • Jordi Suriñach Caralt (Universitat de Barcelona)
 • Elena Valderrama Vallés (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Violeta Demonte Barreto (Universidad Autónoma de Madrid)
 • José António Sarsfield Cabral (Universidade do Porto)
 • Èric Jover (Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior d'Andorra)

Vocals professionals

 • Steffen Westergard (The Danish Accreditation Institution)
 • Fiona Crozier (University of Cork)

Vocal estudiant

 • Isaac Corderroure López, estudiant de 4t del grau de Veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona 
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008