80

Gener 2016

ARTICLES

La Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya

Jordi Escolar Bañeres - Assessor jurídic d'AQU Catalunya

Comissió d'apel·lacionsUna de les principals novetats que introdueix la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és que la revisió dels actes d'avaluació, certificació i acreditació serà realitzada per un únic òrgan col·legiat anomenat Comissió d'Apel·lacions.

En concret, l'article 16 de la Llei crea la Comissió d'Apel·lacions com a garantia de seguretat jurídica i objectivitat dels actes que dicten la Comissió d'Avaluació de la Recerca, la Comissió d'Avaluació d'Institucions i Programes i les altres comissions d'avaluació que creï el Consell de Govern de l'Agència.

La llei específica que regula AQU Catalunya recull les propostes de millora des que es va crear com a consorci-agència, l'any 1996, i des que es van modificar i ampliar les seves competències amb la regulació feta l'any 2003 per mitjà de la Llei d'universitats de Catalunya.

La regulació dels processos de revisió dels actes de l'Agència anterior a l'aprovació de la Llei 15/2015 preveia que els presidents de les comissions d'avaluació fossin els òrgans de revisió dels actes d'avaluació d'AQU Catalunya. A la pràctica, doncs, hi havia tres òrgans revisors, dos de professorat universitari i un d'avaluació institucional.

El fet que els actes d'avaluació de l'Agència fossin revisats per òrgans unipersonals fou detectat com una oportunitat de millora per part del Comitè d'Avaluació Extern Internacional de l'ENQA l'any 2007. Igualment, en l'avaluació externa internacional de l'any 2012,1 també es va insistir en la importància de la implementació d'una comissió d'apel·lacions separada i independent de la resta de comissions d'avaluació. El Comitè d'Avaluació Extern va valorar molt positivament que aquesta nova comissió aparegués en el Projecte de llei d'AQU Catalunya de l'any 2009.2

En la línia de l'avaluació externa internacional esmentada, les dues versions dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (anys 2005 i 2015) consideren necessari que hi hagi processos de reclamació i apel·lació separats del disseny dels processos d'assegurament extern de la qualitat i que es comuniquin a les institucions. La finalitat d'aquests processos són la salvaguarda dels drets de les institucions i l'assegurament de la garantia de la presa de decisions justes, com també la rendició de comptes. Un procediment de reclamacions permet que la institució o la persona sol·licitant manifesti la seva insatisfacció sobre la manera com es du a terme el procés o sobre la conducta dels qui l'executen.

La constitució de la Comissió d'Apel·lacions respon a la necessitat que AQU Catalunya disposi d'un òrgan revisor únic dels actes d'avaluació, certificació i acreditació, ja siguin els relacionats amb els procediments d'avaluació del personal docent i investigador universitari, o els relacionats amb les titulacions universitàries o altres activitats pròpies de l'Agència.

Amb un sol òrgan de revisió dels actes d'avaluació, certificació i acreditació de l'Agència, també es garanteix l'existència de pautes de revisió homogènies i transversals que aprofundiran en l'acompliment dels estàndards europeus, ja que aquest òrgan especialitzat tindrà prou capacitat i dedicació per emetre recomanacions i propostes de millora dels processos d'avaluació.

En resum, la Comissió d'Apel·lacions és la comissió encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes i de les altres comissions d'avaluació, certificació i acreditació de l'Agència. Les seves resolucions exhaureixen la via administrativa. D'acord amb la normativa de la qual s'ha dotat la Comissió, també li correspon emetre els informes de revisió dels procediments d'avaluació que s'incardinen en altres procediments, com ara la verificació o l'acreditació de titulacions oficials.

Pel que fa a la composició, la Comissió té tres membres, nomenats pel Consell de Govern a proposta del president d'AQU Catalunya. Així, la doctora Maria Pau Ginebra Molins, catedràtica del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la Universitat Politècnica de Catalunya, és la presidenta de la Comissió, escollida entre els acadèmics de reconegut prestigi membres del Consell de Govern de l'Agència; el doctor Joan Gómez Pallarès, catedràtic de Filologia Llatina de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, i el doctor Tomàs Font Llovet, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, són membres de la Comissió, com a persones de prestigi acadèmic i científic nomenades pel Consell de Govern.

El dia 2 de desembre de 2015 la Comissió d'Apel·lacions es va constituir i va aprovar el Reglament de funcionament intern i el Procediment de revisió dels actes d'avaluació, certificació i acreditació de l'Agència.


1 Report of the panel of the ENQA coordinated review of the Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), juliol 2012. http://www.aqu.cat/doc/doc_45221995_1.pdf.

2 Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, número 729, de 2 de juny de 2009 (pàg. 11 a 18). http://www.parlament.cat/document/nom/08b729.pdf.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008