81

Abril 2016

EDITORIAL

La certificació de centres, una realitat: un petit pas endavant en la bona direcció

Martí Casadesús - Director

Des de diferents estaments del sistema universitari català (SUC), ens hem cansat de reivindicar insistentment la necessitat de focalitzar cada vegada més l'acreditació en un procés institucional i no pas en un tediós procés d'anàlisi títol a títol. És a dir, seguint models que s'estan aplicant a molts països europeus, prioritzar l'assegurament de la qualitat dels sistemes de gestió interns dels centres docents en comptes d'avaluar, de manera individualitzada, cadascun dels títols que el centre organitza. O, com a mínim, un procés mixt que permetés portar a terme la certificació de centres docents i l'acreditació de títols en paral·lel.

Més enllà d'una anàlisi purament econòmica, ja que no passa inadvertit que avaluar un centre docent requereix menys recursos de totes les parts que no pas avaluar tots els títols d'aquest centre, també hi ha un important aspecte conceptual. Si s'assegura que el centre funciona correctament segons uns estàndards determinats, també s'assegura que els títols que imparteix s'organitzen de manera adequada i, per tant, se n'assegura la qualitat. Es tracta d'una cosa tan simple com és assegurar la qualitat del "procés" en comptes de la de cada "producte" concret resultant.

Aquesta idea, en el seu moment revolucionària, ja apareix fa força anys i ho resumeix Deming al llibre Out of the Crisis (1986)1 en un dels seus catorze punts fonamentals per a la millora de la qualitat: "Deixar de confiar en la inspecció en massa. La qualitat es fa millorant el procés de producció." Deming no parla, utilitzant la seva nomenclatura, d'eliminar la "inspecció" d'alguns productes concrets, però sí el control en massa de tots i cadascun dels productes. I, si em permeteu, deixo els altres tretze punts per a futurs butlletins.

D'alguna forma, si ara estem en un moment d'"inspecció en massa", acreditant un a un cadascun dels títols del SUC, és clar que cal tendir cap a una avaluació, que no inspecció, més focalitzada en aquells aspectes realment rellevants per a la qualitat del SUC. De fet, tot acaba caient pel seu propi pes, com es demostra quan el Ministeri finalment va aprovar el Reial decret 420/2015, on es defineix l'acreditació institucional. De manera molt resumida, aquesta acreditació permet que, si un centre docent ha implantat amb èxit un sistema intern de garantia de la qualitat, únicament ha d'acreditar la meitat dels títols que imparteix. És un primer pas endavant en la bona direcció: certificar centres i acreditar una selecció dels títols que s'ofereixen.

En aquest sentit, i de fet prèviament al decret esmentat, AQU Catalunya ja havia dissenyat el protocol i el procés per certificar sistemes interns de gestió de la qualitat. A més, la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) ha aprovat la resolució que durant el mes d'abril es publicarà al DOGC, en què s'estableixen les condicions de la convocatòria a la qual poden accedir tots els centres docents del SUC, i ja tenim les primeres sol·licituds pendents. És una molt bona notícia, perquè esperem tenir ben aviat els primers centres amb el seu sistema intern de garantia de la qualitat certificat i, el que és molt més important, amb un sistema funcionant de manera adequada.

Aquesta no és una convocatòria qualsevol. Clarament és un primer pas en la bona direcció, amb l'objectiu d'aconseguir que algun dia tots els centres docents del SUC disposin d'un sistema intern de garantia de la qualitat certificat, cosa que, d'una banda, els reduirà el volum dels processos en què estaran implicats, però per damunt de tot serà una eina cabdal per millorar les titulacions de manera continuada. I s'integrarà encara més la gestió de la qualitat en la pròpia dinàmica del funcionament de cada centre docent.

Estem ben convençuts que són aquests discrets i petits passos els que han de continuar consolidant el SUC com la referència que ja és. Això sí, cal que tots aquests passos vagin en una mateixa direcció.


1 DEMING, W. Edwards (1986). Out of the Crisis. Cambridge: MIT Press.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008