el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

81

Abril 2016

 • Youtube

EDITORIAL

La certificació de centres, una realitat: un petit pas endavant en la bona direcció

Des de diferents estaments del sistema universitari català (SUC), ens hem cansat de reivindicar insistentment la necessitat de focalitzar cada vegada més l'acreditació en un procés institucional i no pas en un tediós procés d'anàlisi títol a títol. És a dir, seguint models que s'estan aplicant a molts països europeus, prioritzar l'assegurament de la qualitat dels sistemes de gestió interns dels centres docents en comptes d'avaluar, de manera individualitzada, cadascun dels títols que el centre organitza. O, com a mínim, un procés mixt que permetés portar a terme la certificació de centres docents i l'acreditació de títols en paral·lel.

Més enllà d'una anàlisi purament econòmica, ja que no passa inadvertit que avaluar un centre docent requereix menys recursos de totes les parts que no pas avaluar tots els títols d'aquest centre, també hi ha un important aspecte conceptual. Si s'assegura que el centre funciona correctament segons uns estàndards determinats, també s'assegura que els títols que imparteix s'organitzen de manera adequada i, per tant, se n'assegura la qualitat. Es tracta d'una cosa tan simple com és assegurar la qualitat del "procés" en comptes de la de cada "producte" concret resultant.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Equitat en l'accés i en la inserció professional dels graduats universitaris
  L'estudi Equitat en l'accés i en la inserció professional dels graduats universitaris, dirigit per Helena Troiano del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la Universitat Autònoma de Barcelona, consta de quatre capítols redactats per diferents autors.
  Helena Troiano, Sandra Fachelli, Jordi Planas, Albert Sànchez-Gelabert, Mijail Figueroa, Marina Elias, Dani Torrents i Lidia Daza - Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitaris
  L'estudi analitza els efectes de la crisi econòmica sobre la inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, posant atenció a les variables següents: l'atur, l'ocupació, l'índex de qualitat ocupacional, els salaris, la continuació dels estudis, la satisfacció amb la feina i l'ocupabilitat.
  Marc Sáez i Maria Antònia Barceló - Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona i CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP)
 • AQU Catalunya participa en el projecte TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning)
  La Comissió Europea ha aprovat, dins del programa marc europeu Horizon 2020, el projecte d'innovació i recerca TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning), que té per objectiu la definició i el desenvolupament d'un sistema d'avaluació virtual que garanteixi l'autentificació i l'autoria en els diferents moments de l'aprenentatge.
  Esther Huertas - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) ha complert els seus objectius i ha fet la seva feina

  Joan Nogué
  President de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC)

  Parlo en passat perquè, com segurament el lector ja sabrà, amb l'aprovació de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'emissió dels informes de professor lector passa a ser competència de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i, per tant, la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) desapareix. Crec que ha de ser així: és molt més racional, operatiu i lògic que les avaluacions del professorat estiguin totes concentrades en una sola comissió. No tan sols s'estalviaran recursos públics, sinó que hom obtindrà una visió més global, completa i progressiva de la carrera acadèmica i professional del nostre professorat.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008