81

Abril 2016

OPINIÓ

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) ha complert els seus objectius i ha fet la seva feina

Joan Nogué - President de la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC)

Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laboradorParlo en passat perquè, com segurament el lector ja sabrà, amb l'aprovació de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'emissió dels informes de professor lector passa a ser competència de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i, per tant, la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador (CLiC) desapareix. Crec que ha de ser així: és molt més racional, operatiu i lògic que les avaluacions del professorat estiguin totes concentrades en una sola comissió. No tan sols s'estalviaran recursos públics, sinó que hom obtindrà una visió més global, completa i progressiva de la carrera acadèmica i professional del nostre professorat.

Això no treu, però, que m'envaeixi una certa nostàlgia. Sempre costa deixar una tasca de la qual no tens més que bons records, i més si ha estat relativament breu, com és el meu cas. Les meves predecessores, Teresa García-Milà (2003-2005) i Maria Lluïsa Hernanz Carbó (2005-2014), van gaudir d'uns mandats més llargs i, amb la seva feina, van consolidar una comissió cabdal en el sistema universitari català, quelcom que sempre els haurem d'agrair. El meu mandat ha estat més curt, però suficient per consolidar els passos iniciats per elles. Res, però, no hauria estat possible sense l'absoluta dedicació dels membres de la Comissió, de les comissions específiques i, molt concretament, dels seus presidents: Mary Josephine Nash Baldwin, Josep Ferrer Riba, Jordi García Ojalvo, Antonio García de Herreros Madueño, Rosa Aligué Alemany i Ferran Casadevall Palacio, per esmentar només els actuals, però fent també extensiu l'agraïment als presidents que van substituir. Que la roda girés sempre i girés bé tampoc no hauria estat possible sense l'eficiència i l'excel·lent predisposició del personal d'AQU Catalunya, en especial del secretari de la nostra comissió, Esteve Arboix Codina, sempre amatent a facilitar les coses.

Implicar-me a fons en una de les comissions fonamentals en l'avaluació del professorat català m'ha permès conèixer en detall la complexitat del procés, però també el rigor amb què es porta a terme. La CLiC es va constituir el 26 de març de 2003 en compliment de l'article 145 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC), i, des de llavors i fins ara, ha obert 29 convocatòries amb un total de 11.777 sol·licituds rebudes. Fins a data d'avui, la CLiC ha avaluat 4.432 sol·licituds d'emissió d'informes per a professorat col·laborador, amb un èxit global del 66%, i 7.345 de professorat lector, amb un èxit del 60,7%.

Dins del conjunt de mèrits que es consideren per emetre l'informe de professor lector, es valoren de manera prioritària els mèrits lligats a l'experiència investigadora, que queda palesa en publicacions científiques de qualitat (aplicant els criteris propis de cada àmbit), i que en general va acompanyada de contribucions rellevants a congressos, estades de recerca, transferència de tecnologia (si escau) i altres activitats lligades a la recerca. La formació acadèmica i l'experiència docent són les altres dimensions que es tenen en compte a l'hora de l'avaluació. En la consideració dels mèrits i la seva importància relativa, la CLiC ha tingut en compte tres elements essencials que estableix la LUC quan defineix la figura de professor lector: inici de la carrera docent i investigadora; desvinculació de la universitat convocant durant dos anys (que la CLiC entén associada a estades de recerca en altres universitats o centres d'investigació), i durada del contracte de lector per un període màxim de cinc anys. Per tant, tot i que la figura de professor lector correspon a una etapa inicial de la carrera acadèmica, s'ha potenciat que la persona sol·licitant disposés de mèrits que mostressin la seva productivitat investigadora i el seu potencial per desenvolupar en cinc anys mèrits suficients per accedir a la categoria superior de professor agregat. Els criteris aplicats s'han adaptat a la gran diversitat de perfils avaluats i a les característiques específiques de cada àmbit de coneixement.

En definitiva, crec que la CLiC ha complert els seus objectius i ha fet la seva feina. I una darrera observació: em plau especialment constatar que la Comissió d'Avaluació de la Recerca, la responsable a partir d'ara d'avaluar aquest primer estadi de la trajectòria acadèmica i professional tan rellevant per al conjunt del sistema universitari català, no desaprofitarà l'experiència acumulada pels membres de les diferents comissions específiques de la CLiC. Tots ells han estat convidats a integrar-se en la nova Comissió, tot aprofitant les baixes que s'hi havien donat. Crec que ha estat una decisió encertada i intel·ligent.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008