82

Juliol 2016

ARTICLES

L'opinió dels directors i supervisors d'infermeria sobre el Grau en Infermeria

Anna Prades - Gestora de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

Ocupadors InfermeriaL'estudi de l'opinió dels ocupadors d'infermeria s'emmarca dins del projecte Ocupadors 2013-2015, que, elaborat amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", té per objectiu recollir l'opinió dels ocupadors sobre la formació dels graduats del sistema universitari català (SUC).

Amb aquest projecte, el SUC esdevé el primer sistema universitari d'Espanya a disposar d'informació sobre les competències dels titulats, tant des de la perspectiva dels graduats com dels ocupadors.

L'opinió dels ocupadors d'infermeria s'ha recollit mitjançant metodologia quantitativa i qualitativa. La figura següent representa els tres mecanismes de recollida d'informació que han de permetre valorar el grau d'ajustament i d'adequació de l'oferta formativa d'infermeria a les necessitats del mercat de treball.

Figura 1. Estudis recents, i mostra analitzada, sobre l'ajustament de la formació
dels estudis d'infermeria del SUC, des de la perspectiva del mercat laboral

Figura 1

En l'estudi de l'opinió dels ocupadors d'infermeria s'han recollit 112 respostes dels directors i supervisors d'infermeria dels centres de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) i de l'Institut Català de la Salut (ICS). Les enquestes s'han realitzat en línia.

Com mostren les dades de l'enquesta d'inserció laboral d'infermeria 2014, Infermeria és una titulació amb una taxa d'ocupació elevada (84%) i amb molt bona adequació (el 89% dels titulats desenvolupen funcions pròpies de la seva titulació). A més, el 87% tornaria a repetir els estudis si hagués de començar de nou.

Els principals resultats de l'estudi s'exposen tot seguit:

 

Contractació dels graduats recents en Infermeria

Una àmplia majoria d'ocupadors estan satisfets amb la formació dels graduats en Infermeria (el 85% dels centres de l'ICS i el 75% dels centres de la XHUP).

El Grau no es valora, en general, com una clara millora respecte de la Diplomatura. Els màsters, per contra, reben una valoració molt positiva. Aquesta visió pot estar relacionada amb el fet que el 67% dels ocupadors de la XHUP (que són els únics que poden contractar) afirmen que han tingut dificultats per contractar nous infermers, principalment per la manca de sol·licitants amb la formació específica del servei (74%).

Figura 2. Adequació del perfil dels graduats en Infermeria respecte dels diplomats,
entre els que han contractat recentment (n = 72)

Figura 2

 

 

Competències dels graduats recents en Infermeria

La infermeria exigeix, per a una prestació de serveis de qualitat, la combinació de competències de naturalesa molt diferent. Treball en equip, respecte, actitud i coneixements són les competències més importants.

La satisfacció mitjana dels ocupadors d'infermeria és de notable (7,2), lleugerament superior a la satisfacció mitjana dels ocupadors generals (7) i a la dels centres educatius amb els nous docents (6,8).

Figura 3. Comparativa de les mitjanes d'importància
i satisfacció amb les competències dels nous infermers

Figura 2


Els reptes formatius en competències

D'acord amb les dades de l'estudi, els centres de formació haurien de prioritzar les accions formatives que fomentin la capacitat de basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica.
Amb la mateixa importància trobem el cos de competències relacionades amb la prestació de cures, que es troba vinculada a la capacitat de comunicar-se de manera eficaç i de promocionar la salut, i també les competències que fomentin la capacitat resolutiva del professional.

Figura 4. Marge de millora dels blocs de competències

Figura 4 

En canvi, les competències relacionades amb l'aprenentatge continu i els idiomes no presenten uns dèficits destacables.


Acollida, formació i innovació als centres sanitaris

Gairebé tots els centres sanitaris disposen d'accions d'acollida als nous infermers. Les accions més habituals són un període de pràctiques prèvies a l'inici del contracte (60%) i proporcionar un mentor (59%).

Els centres sanitaris són centres innovadors. Pràcticament tots els centres sanitaris tenen projectes de millora de la qualitat (99%) i un pla estratègic de centre i/o servei (98%). La majoria innova també a partir de noves maneres de relacionar-se amb altres centres sanitaris (86%) i fent canvis importants en la tecnologia (79%).

Figura 5. Accions innovadores al centre sanitari i/o servei

Figura 5 


Col·laboració amb les universitats

Hi ha una forta tradició de col·laboració entre els centres sanitaris i les universitats, que es tradueix en uns indicadors de col·laboració més elevats que en altres organitzacions o institucions, en especial pel que fa a l'oferta de pràctiques (91% vs. 63%).

A més, gairebé la meitat dels ocupadors han participat en la formació a les universitats o en la valoració dels plans d'estudis, i més del 40% en projectes de recerca.
 


Per saber-ne més

ANA - AMERICAN NURSES ASSOCIATION (2010) Nursing: Scope and Standards of Practice (2a ed.). Silver Spring: Nursesbooks.org.

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (2004) Libro Blanco del Título de Grado en Enfermería. Madrid: ANECA. [DOI:10.1017/CBO9781107415324.004].

QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION (2009) Scottish subject benchmark statement Midwifery. Glasgow: QAA Scotland.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008