82

Juliol 2016

ARTICLES

Revisió de la guia d'acreditació

Josep Manel Torres - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat

Guia per a l?acreditació de les titulacions oficials de grau i màsterEl 15 de novembre de 2013 la Comissió d'Avaluació de la Qualitat va aprovar la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, després d'un procés d'elaboració d'un any en què es van tenir en compte els criteris consensuats amb la resta d'agències de l'Estat espanyol i les opinions de les universitats. També es van incorporar les opinions d'altres agents rellevants del sistema universitari català per mitjà d'un procés de consulta pública inèdit a AQU Catalunya.

Paral·lelament a l'elaboració d'aquesta guia, AQU Catalunya va treballar amb les universitats la planificació de les primeres visites de comitès d'experts als centres. Les primeres visites externes als centres universitaris van començar el maig del 2014. Des d'aleshores i fins al juny del 2016 s'han dut a terme 141 visites a centres universitaris i s'han avaluat 521 títols de grau i màster.

Transcorreguts dos anys des que es va aprovar, tant l'equip tècnic d'AQU Catalunya com la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) van considerar adequat dur a terme una reflexió sobre el funcionament del procés d'acreditació i procedir a una revisió de la Guia. Per això, al llarg del 2015 i el 2016 s'han enquestat les unitats tècniques de les universitats, els comitès d'avaluació i els secretaris externs. A més, periòdicament el director d'AQU Catalunya manté reunions amb vicerectors i vicerectores per, entre d'altres, valorar el funcionament dels processos d'avaluació.

El procés de reflexió va culminar el passat 18 de març, quan la CAIP va aprovar la nova versió de la Guia per a l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster.

Els principals canvis que s'han introduït són els següents:

  1. Descripció del nou procediment d'acreditació introduït el segon semestre del 2015. En finalitzar el primer any d'acreditacions, es va observar que el procediment establert conduïa a dos períodes d'al·legacions: un corresponent a l'informe de la visita externa i un altre corresponent als informes d'acreditació. Amb la finalitat de simplificar el procés i d'escurçar-lo, es va establir l'emissió dels informes de visita i acreditació al mateix moment i només un període d'al·legació conjunta per a tots dos informes.
  2. Adaptació als nous Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) aprovats pels ministres d'Educació de l'EEES a Erevan (2015). Els processos d'avaluació d'AQU Catalunya estan sempre alineats amb les directrius europees i hi donen resposta. Com a conseqüència de l'evolució dels ESG, s'ha revisat a la Guia de quina manera el procés d'acreditació respon a les directrius europees.
  3. Explicitació dels criteris d'acreditació. La CAIP ha introduït a la Guia els criteris que fan servir els seus comitès i comissions per establir el resultat de l'acreditació. Es concreta quan s'acreditarà un títol en progrés vers l'excel·lència, quan s'acreditarà amb condicions i quan no es podrà acreditar.
  4. Especificació de les evidències i indicadors mínims recomanats que hauran d'aportar les institucions per a la valoració de cadascun dels estàndards.
  5. Revisió de l'estàndard 3 (Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat). Com a conseqüència de la posada en marxa del programa de certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ), la CAIP va decidir simplificar l'avaluació d'aquest estàndard. De cinc subestàndards, se n'ha passat a tres. Fonamentalment, ara es valora que existeixin i estiguin implantats els procediments relacionats amb l'assegurament de la qualitat de les titulacions, que es reculli la informació necessària i pertinent per a aquesta finalitat i que el SGIQ es revisi periòdicament.
  6. Simplificació de les rúbriques. Amb la finalitat de facilitar encara més la feina als comitès d'avaluació externa i de corregir alguns desajustos observats al llarg d'aquests anys, s'han revisat totes les rúbriques. La simplificació més gran s'ha produït en els estàndards 3 (Eficàcia del SGIQ), 4 (Adequació del professorat al programa formatiu) i 6 (Qualitat dels resultats dels programes formatius).
  7. Eliminació de les dimensions addicionals per traslladar-les a una guia específica. La CAIP va considerar adequat separar en una guia independent l'avaluació de les dimensions addicionals per dos motius: 1) a la pràctica, la seva avaluació es duu a terme de manera independent i en moments diferents del de l'acreditació i, per tant, el procediment seguit no coincideix amb el de l'acreditació, i 2) el fet de separar-les en una guia independent permet una revisió més àgil.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008