82

Juliol 2016

21.04.2016

Reunió del Consell de Govern d'AQU Catalunya

El 31 de març ha tingut lloc la primera reunió de 2016 del Consell de Govern d'AQU Catalunya. Durant la sessió s'ha aprovat la Memòria d'activitats (que es publicarà pròximament), la Memòria econòmica i l'Inventari corresponents a l'any 2015.

Igualment, ha aprovat el nomenament del Dr. Jordi Cortadella, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, i del Dr. Jacint Jordana, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, com a nous membres de la Comissió d'Avaluació de la Recerca, en substitució del Dr. Josep Domingo i del Dr. Miquel Martínez respectivament. A més, també s'han ratificat els reglaments de funcionament intern tant de la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) com de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) i de la Comissió d'Apel·lacions d'AQU Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008