82

Juliol 2016

04.04.2016

Resultats de la 3a convocatòria de 2015 d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la tercera convocatòria de 2015. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement ha estat del 72,3%. La taula següent recull els resultats per àmbit de coneixement:

LECTOR

Àmbit de coneixement T TF TD %F
Humanitats 40 28 12 70
Ciències Socials 79 53 26 67,1
Ciències 14 9 5 64,3
Ciències de la Vida 17 9 8 52,9
Ciències Mèdiques i de la Salut 31 24 7 77,4
Enginyeria i Arquitectura 39 36 3 92,3
TOTAL 235 159 61 72,3

T: total sol·licituds; TF: favorables; TD: desfavorables; %F: % favorables sobre el total.

PDF PDF EDICTE de 14 de març de 2016 sobre els informes previs a la contractació com a professorat lector.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008