82

Juliol 2016

15.06.2016

AQU Catalunya avaluarà el professorat agregat interí

En el marc del conveni que han signat l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i les universitats públiques de Catalunya pel qual s'encarrega a AQU Catalunya la concreció del procés per a l'emissió dels informes de reconeixement de l'activitat de recerca (per períodes de 6 anys) i la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat docent (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí sense efectes retributius en ambdós casos. Amb la signatura d'aquest conveni es dóna compliment a l'acord adoptat en la reunió del Consell de Govern de l'Agència de 31 de març de 2016.

Pel que fa a l'avaluació de la recerca del professorat agregat interí, s'obrirà una convocatòria extraordinària l'octubre de 2016 per avaluar la seva activitat investigadora corresponent al 2016. A partir del 2017 l'avaluació de l'activitat investigadora d'aquesta figura es farà conjuntament amb la del PDI contractat, sent la propera convocatòria el gener de 2017.

Quant a l'avaluació de la seva activitat docent, al gener de 2017 s'obrirà la convocatòria extraordinària amb efectes d'1 de gener de 2016.

La concreció de les convocatòries es farà pública a través del web i del perfil de Twitter d'AQU Catalunya.

PDF PDF Conveni entre AQU Catalunya i les universitats públiques de Catalunya per a l'avaluació del professorat agregat interí

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008