82

Juliol 2016

OPINIÓ

L'EUC: una carta de navegació en el mar de dades del sistema universitari?

Albert Gili i Aitor Palomares - Membres del Comitè d'estudiants

Estudis Universitaris de CatalunyaJa fa temps que no ens estranya sentir a parlar de la infoxicació, l'excés d'informació que provoca incapacitat per assimilar-la. És un concepte que emergeix amb la progressiva universalització de l'accés a la informació a la xarxa d'Internet i que ha vingut per quedar-se. Davant d'aquest fenomen, les eines per filtrar, agregar i ordenar dades esdevenen claus, fins al punt de convertir-se en autèntiques cartes de navegació en un mar de dades —els cercadors de viatges en poden ser un dels molts exemples. En l'ampli oceà del sistema universitari català, ha aparegut un nou recurs en aquest sentit. Es tracta del portal EUC (Estudis Universitaris de Catalunya), creat per AQU Catalunya. Estructurat com un cercador, aquest portal permet accedir a la descripció de cada titulació de grau i màster del nostre sistema, als seus informes d'avaluació i a alguns indicadors bàsics. L'EUC neix amb la voluntat de posar aquestes dades a l'abast d'un públic ampli d'una manera útil. Podrà assolir aquesta fita?

Si el comparem amb altres aplicacions que ofereixen informació sobre les titulacions del sistema universitari català, la principal aportació de l'EUC és, d'una banda, l'èmfasi en la claredat dels indicadors per poder comparar entre estudis i, de l'altra, la incorporació dels resultats de les avaluacions. Aquest darrer tret és el més singular del portal, i obre una via per fer més accessibles a la societat els resultats dels processos de qualitat. Això és important si tenim en compte que, ara per ara, aquests resultats es manegen sobretot en l'entorn institucional universitari.

Entre els indicadors que el portal ofereix per a cada estudi, cal destacar les dades de nou ingrés, l'evolució de les notes de tall, la taxa de rendiment del primer curs, el nombre d'alumnes titulats o el percentatge d'exestudiants que repetirien aquella titulació. Aquests indicadors, juntament amb la resta d'informació del portal (descripció, resultats d'avaluació), el converteixen en una eina útil, principalment per als futurs estudiants que han d'escollir un grau o un màster —i per a les famílies, que sovint estan implicades en el procés d'elecció del grau. Els elements que ja han esdevingut "llocs comuns" a l'hora d'escollir un grau són, amb ordre de prioritat diferent segons cada estudiant, el contingut del títol, el preu (si és públic o no), la ubicació (pensant sobretot en el cost d'estudiar lluny del domicili familiar), la nota de tall, les sortides professionals i com es valora el títol o la universitat en particular respecte d'altres.

Alguns d'aquests elements es troben reflectits a l'EUC, de manera que permet no tan sols objectivar algunes dades (contrastar la "fama" d'un títol amb la seva capacitat d'inserció real o amb les avaluacions que ha rebut, per exemple), sinó també comparar-les fàcilment entre titulacions. Aquí rau la principal aportació del portal al procés de decisió d'un futur estudiant. En igualtat de condicions dels elements més generals, les dades de l'EUC poden ajudar a decantar l'elecció del títol en un sentit o en un altre.

Si pensem en altres públics, el portal pot tenir valor com una eina més complementària, per consultar alguna dada d'interès o un dubte en particular. Seria el cas dels estudiants que estan cursant el grau, dels titulats o, fins i tot, dels ocupadors. Com a eina de comparació per a l'oficina de qualitat d'una universitat, ja existeix el WINDDAT. Però això no treu que la informació que es consulti en aquest portal serà per als usuaris esmentats especialment accessible i agregada.

Considerant, doncs, que l'interès principal de l'EUC serà per als futurs estudiants, i valorant tota la informació que ja aporta, es poden plantejar algunes millores per potenciar-ne la utilitat per a aquests usuaris.

En primer lloc, es podria afegir un indicador amb el percentatge de català, castellà i terceres llengües en la docència de cada ensenyament. Tenint en compte la importància d'una tercera llengua en la societat actual, pot ser un element que animi a decantar-se per la universitat que la ofereix. En els casos en què les pràctiques no són obligatòries, també seria molt interessant mostrar quin percentatge d'estudiants fan pràctiques en empreses. A més a més, es podria plantejar incloure algunes dades més generals de cada universitat, que mostrin informació sobre la vida universitària i no sobre el grau en concret, fet que ajudaria a potenciar universitats amb estudiants i no amb alumnes.

Altres dades potser no es faran servir tant per escollir un ensenyament, com ara la taxa de nou ingrés per gènere. Tot i que es tracta d'un indicador socialment rellevant, esperem que no influeixi per decidir quin grau es vol fer i que cada persona triï el grau que prefereixi, sigui quin sigui el gènere majoritari de la taxa de matriculació.

Quan parlem de dades sobre graus, s'han de tenir molt en compte les opinions dels estudiants. A l'EUC ja es tenen molt en compte, però creiem que es convertiria en una eina encara més útil, i també més propera a l'estudiant que ja ha entrat en el grau, si es reflectissin les dades de les enquestes de docència que es fan a totes les universitats al final de cada quadrimestre i/o curs. Afegir-hi aquestes dades no sembla gaire complicat, i això faria afrontar un dels problemes generals que hi ha a totes les universitats: la falta de respostes a les enquestes de docència. Potser la inclusió d'aquestes dades seria una bona oportunitat per analitzar què passa amb les enquestes de docència i per què els estudiants no les contesten. En aquest procés es podria fer un estudi amb AQU Catalunya i els estudiants de les universitats catalanes que contribuís a millorar les enquestes i la seva eficiència en els processos de millora docent a les universitats. A més, disposar d'aquestes dades aportades pels mateixos estudiants ajudaria futurs estudiants universitaris a decidir-se per una universitat per estudiar un grau concret.

Entrant en la informació sobre els processos de qualitat, veiem que una altra clara millora del portal passaria per la publicació de l'informe de la visita d'acreditació, en comptes de l'informe final d'avaluació. AQU Catalunya ens ha confirmat que els publicarà durant el mes d'agost a l'apartat de centres del seu web d'informes; d'aquesta manera, es podran consultar valoracions de més profunditat i informació més concreta, alhora que aquesta pràctica ens acosta a la d'altres països europeus. Entenem les possibles reticències que van tenir les universitats en un primer moment, però a la llarga seran, juntament amb la resta de la societat, les beneficiades d'aquest exercici de transparència. En la línia de fer el portal tan àgil i navegable com sigui possible, seria recomanable que aquest informe de la visita fos accessible a la mateixa pàgina en què es consulten dades del títol i no només a la fitxa del centre.

Malgrat que el portal representa una aportació valuosa, i que pot ser-ho encara més amb millores com les proposades, no serà realment rellevant si no arriba a la societat. L'acostament significa, d'una banda, coneixement i ús i, de l'altra, comprensió del llenguatge de la qualitat per part dels usuaris. Per al primer repte, caldrà una feina de comunicació. Algunes propostes en aquest sentit poden ser: promoure que hi hagi enllaços a l'EUC des d'altres webs adreçats a estudiants que publiquin informació sobre graus i màsters, donar publicitat d'aquesta eina als instituts, o presentar-la al Saló de l'Ensenyament i a esdeveniments similars. Per al segon repte, caldrà una feina de pedagogia, molt més progressiva i de llarg termini, però no per això menys necessària.

Després de posar sobre la taula diversos elements, al llarg d'aquest article hem pogut reflexionar sobre el portal EUC des de la perspectiva dels estudiants. Ens interrogàvem al principi sobre la capacitat de l'EUC per acostar a la societat la informació sintètica d'indicadors i de resultats d'avaluació dels títols universitaris d'una manera útil. Sense pretensions de donar una resposta en termes absoluts, la nostra anàlisi ens porta a pensar que el portal té potencial per assolir aquesta fita, però que encara té per endavant un camí per recórrer amb molts reptes, alguns dels quals hem plantejat aquí. Per tant, caldrà encara un temps per veure si l'EUC es consolida com una eina útil o, en altres paraules, com un recurs que ajudi cada futur estudiant universitari a triar la seva ruta de navegació pel sistema universitari català per arribar a bon port. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2016 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008