84

Gener 2017

ARTICLES

Primers reptes del procés d'avaluació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat

Esther Huertas - Gestora de projectes

SGIQAQU Catalunya ha iniciat el procés d'avaluació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) per mitjà de projectes pilot, amb l'objectiu de testar el disseny de la metodologia d'avaluació i del seu procés. Tot i que encara no s'ha portat a terme el procés de metaavaluació establert de manera habitual en els processos d'avaluació, es poden assenyalar alguns reptes des del punt de vista metodològic per a les institucions d'educació superior i per a la mateixa Agència.

La Guia per a la certificació de la implantació dels SGIQ d'AQU Catalunya defineix sis dimensions (revisió i millora del SGIQ; disseny, revisió i millora dels programes formatius; sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants; personal acadèmic; recursos materials i serveis, i informació pública), que presenten diferent nivell de complexitat. Globalment, s'observa un element que destaca per la seva importància i que, a la vegada, ha suposat alguna dificultat als centres avaluats: el sistema de gestió de la informació. Si bé els centres disposen d'una gran quantitat d'informació (indicadors), aquesta informació no sempre s'organitza d'una manera àgil i completa.

Un altre element que requereix més reflexió fa referència als processos transversals de la universitat i la seva aplicació al centre. Normalment, aquests processos transversals s'integren en el conjunt de processos del centre, encara que la responsabilitat del procés recaigui en un òrgan de la universitat. D'aquesta manera, cal plantejar-se quin és el rol del centre en el marc del procés i com contribueix a la consecució dels objectius establerts.

D'altra banda, cal apuntar que els centres compleixen la dimensió 2 (disseny, revisió i millora dels programes formatius) i la 3 (sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants) de manera satisfactòria. Aquest fet pot atribuir-se a l'aplicació del Marc VSMA (Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials) d'AQU Catalunya i als anys que les universitats porten treballant en la millora contínua de les titulacions.

Des del punt de vista procedimental, caldria reflexionar sobre els grups d'interès que han de ser entrevistats pel comitè d'avaluació extern, amb l'objectiu de simplificar el procés d'avaluació i evitar similituds amb altres processos, com ara la visita externa d'acreditació.

Un altre aspecte que cal mencionar és el volum de documentació associada al SGIQ, que no tan sols inclou el manual de qualitat i els seus processos, sinó que a més preveu registres, indicadors, plans de millora, etc. que fan referència tant al mateix centre com al conjunt de titulacions sota l'abast del SGIQ. Aquest és un dels grans reptes que afronta el comitè d'avaluació extern en el moment de certificar el SGIQ i que demana una gran capacitat d'abstracció per part dels membres del comitè d'avaluació.

Finalment, cal reconèixer l'esforç realitzat pels centres que s'han presentat al procés de certificació de la implantació dels SGIQ. Sens dubte, aquest procés d'avaluació requereix un esforç addicional i un alt compromís per part de la universitat i de tot el personal del centre.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008