84

Gener 2017

ARTICLES

Inserció laboral: una visió global

Redacció - AQU Catalunya

Fa disset anys que AQU Catalunya coordina l'enquesta d'inserció laboral dels graduats del sistema universitari català, un projecte de les universitats públiques catalanes, impulsat pels seus consells socials, i de les universitats privades que neix fruit de l'interès en obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels seus graduats i que any rere any no ha deixat de créixer.

Com ha evolucionat?

Com ha evolucionat el projecte IL?

 

I ha crescut, justament, per la valuosa informació que aporta al sistema universitari català. L'enquesta d'inserció laboral ens permet conèixer dades d'ocupació (taxa d'ocupats, d'aturats, d'inactius), dades de qualitat de l'ocupació (sector productiu on treballen els titulats, retribució, funcions que realitzen, tipologia de contracte fix o temporal, a temps complet o parcial, etc.) i dades sobre la satisfacció amb la formació. Totes aquestes dades són claus per a la millora de diferents aspectes del sistema universitari català, com ara la valoració de les competències adquirides durant la carrera, la utilitat de les competències en el món laboral o la satisfacció respecte de la titulació cursada i la universitat. I totes aquestes dades tenen ja una història de cinc edicions, que permet veure la tendència dels indicadors.

Si bé és veritat que algunes dades referents a l'ocupació es podrien obtenir d'una manera exacta per mitjà d'altres fonts registrals (per exemple, la Seguretat Social), certament les dades sobre la qualitat d'aquesta ocupació i la satisfacció amb la formació rebuda només es poden aconseguir preguntant als graduats.

I per què serveixen les dades? Doncs, a més a més de fer estudis del sistema universitari català i de prospectiva, les posem a la disposició de les universitats perquè les analitzin amb més profunditat. Els indicadors més rellevants també es publiquen al WINDDAT —el web d'indicadors per fer el seguiment del funcionament de les titulacions universitàries, el qual permet la comparació entre titulacions— i al portal d'estudis EUC —portal que proporciona informació sobre la qualitat de les titulacions universitàries catalanes. I, finalment, tanquem el cercle de la millora fent que s'analitzin els indicadors que són requerits en els processos d'acreditació de les titulacions universitàries i que s'emprenguin actuacions de millora.

L'enquesta d'inserció laboral va començar amb els graduats, però les universitats de seguida van manifestar la necessitat de conèixer també l'opinió dels ocupadors sobre els universitaris graduats recentment que s'inserien en el món laboral. I així és com va sorgir el projecte Avaluació de la inserció laboral des de la perspectiva dels ocupadors (2014-2016), el qual es va poder dur a terme gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa".

En aquest projecte, en què han participat diferents departaments de la Generalitat de Catalunya (en els àmbits d'empresa, universitats, ensenyament, funció pública i salut), s'han analitzat aspectes genèrics com ara el procés de contractació dels graduats, la valoració de les competències, la necessitat de formació a les empreses i la col·laboració entre universitat i empresa. I s'ha intentat aportar informació rellevant en els àmbits d'educació, infermeria i medicina.

L'interès d'aquest projecte ha estat alt, i AQU Catalunya ha obtingut novament la confiança de la Generalitat de Catalunya i de l'Obra Social "la Caixa" per reeditar l'enquesta als ocupadors per al període 2017-2019. En aquesta nova edició es posarà més èmfasi a realitzar enquestes per sectors productius concrets. Així doncs, a les enquestes de la passada edició, se n'hi afegiran altres, com ara turisme, enginyeries i TIC, biociències, farmàcia, serveis jurídics, humanitats i indústries culturals.

Entre la sisena edició de l'enquesta als graduats i la segona edició de l'enquesta als ocupadors, Catalunya disposarà d'una visió global de la inserció dels seus graduats universitaris que l'ha d'ajudar, sense cap mena de dubte, a millorar les titulacions universitàries, però també a acostar les necessitats de les universitats i de la societat, per tal de continuar posicionant les nostres universitats i els nostres universitaris en el món global.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008