el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

84

Gener 2017

 • Youtube

EDITORIAL

2017: més reptes!

Cada any l'encetem amb energies renovades i amb noves idees i projectes que volem anar implantant. Tots ells els recollim al Pla d'activitats que prèviament aprova el Consell de Govern d'AQU Catalunya i que executem gairebé totalment (el nostre grau de compliment del Pla d'activitats acostuma a ser superior al 90%).

El 2017 és un any ple de reptes, alguns de coneguts i altres de nous.

Entre els coneguts destacaríem, per la seva importància i transcendència, la tercera avaluació externa de compliment dels ESG o Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (EEES) per part d'AQU Catalunya (les avaluacions anteriors es van dur a terme els anys 2007 i 2012). Aquesta avaluació, que totes les agències europees han de superar cada cinc anys per continuar sent membres de ple dret d'ENQA i mantenir-se inscrites en el registre EQAR, és clau per garantir el compliment dels objectius que persegueixen els ESG a Europa, que estan completament alineats amb l'enfortiment de l'EEES i l'impuls a la mobilitat dins i fora de les fronteres nacionals.

Un altre repte conegut rau a finalitzar un primer cicle d'acreditacions en el sistema universitari català. Des del 2014 AQU Catalunya ha visitat externament unes 500 titulacions: el 10% s'han acreditat en condicions, el 71% s'han acreditat i el 18% s'han acreditat amb excel·lència. Els resultats de les avaluacions es poden consultar al portal EUC i a EUC Informes.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Primers reptes del procés d'avaluació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat
  AQU Catalunya ha iniciat el procés d'avaluació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) per mitjà de projectes pilot, amb l'objectiu de testar el disseny de la metodologia d'avaluació i del seu procés. Tot i que encara no s'ha portat a terme el procés de metaavaluació establert de manera habitual en els processos d'avaluació, es poden assenyalar alguns reptes des del punt de vista metodològic per a les institucions d'educació superior i per a la mateixa Agència.

  La Guia per a la certificació de la implantació dels SGIQ d'AQU Catalunya defineix sis dimensions (revisió i millora del SGIQ; disseny, revisió i millora dels programes formatius; sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants; personal acadèmic; recursos materials i serveis, i informació pública), que presenten diferent nivell de complexitat.

  Esther Huertas - Gestora de projectes
 • Inserció laboral: una visió global
  Fa disset anys que AQU Catalunya coordina l'enquesta d'inserció laboral dels graduats del sistema universitari català, un projecte de les universitats públiques catalanes, impulsat pels seus consells socials, i de les universitats privades que neix fruit de l'interès en obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels seus graduats i que any rere any no ha deixat de créixer.

  I ha crescut, justament, per la valuosa informació que aporta al sistema universitari català. L'enquesta d'inserció laboral ens permet conèixer dades d'ocupació (taxa d'ocupats, d'aturats, d'inactius), dades de qualitat de l'ocupació (sector productiu on treballen els titulats, retribució, funcions que realitzen, tipologia de contracte fix o temporal, a temps complet o parcial, etc.) i dades sobre la satisfacció amb la formació. Totes aquestes dades són claus per a la millora de diferents aspectes del sistema universitari català, com ara la valoració de les competències adquirides durant la carrera, la utilitat de les competències en el món laboral o la satisfacció respecte de la titulació cursada i la universitat. I totes aquestes dades tenen ja una història de cinc edicions, que permet veure la tendència dels indicadors.

  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • La millora contínua en el projecte pilot de certificació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat

  Juan José Tarí
  President del Comitè d’Avaluació Externa del projecte pilot de Certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat i professor de la Universitat d'Alacant

  La certificació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) d'un centre universitari és un pas més enllà de l'acreditació dels programes formatius i del programa AUDIT. Els centres universitaris han fet un esforç per dissenyar el seu sistema de qualitat i estan fent un esforç per acreditar els seus programes formatius. Els que vulguin anar més enllà poden recórrer el camí de la millora contínua per mitjà del programa de certificació de la implantació del SGIQ.

  Actualment, aquest programa és un projecte pilot d'AQU Catalunya que permet a un centre universitari certificar el seu SGIQ. Aquest certificat s'estableix a escala de centre i no de titulació, com és el cas de l'acreditació de títols. Es basa en la Guia per a la certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat d'AQU Catalunya, que identifica sis dimensions:

  Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ
  Dimensió 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius
  Dimensió 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants
  Dimensió 4. Personal acadèmic;
  Dimensió 5. Recursos materials i serveis
  Dimensió 6. Informació pública.

  Cada dimensió inclou un seguit d'estàndards. De cada dimensió destaquen els estàndards finals amb què es pretén recollir informació del SGIQ, dels programes formatius, dels sistemes de suport a l'aprenentatge, dels recursos docents, dels recursos materials i serveis, i de la informació pública.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008