84

Gener 2017

OPINIÓ

La millora contínua en el projecte pilot de certificació de la implantació del sistema de garantia interna de la qualitat

Juan José Tarí - President del Comitè d’Avaluació Externa del projecte pilot de Certificació dels sistemes de garantia interna de la qualitat i professor de la Universitat d'Alacant

La certificació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) d'un centre universitari és un pas més enllà de l'acreditació dels programes formatius i del programa AUDIT. Els centres universitaris han fet un esforç per dissenyar el seu sistema de qualitat i estan fent un esforç per acreditar els seus programes formatius. Els que vulguin anar més enllà poden recórrer el camí de la millora contínua per mitjà del programa de certificació de la implantació del SGIQ.

Actualment, aquest programa és un projecte pilot d'AQU Catalunya que permet a un centre universitari certificar el seu SGIQ. Aquest certificat s'estableix a escala de centre i no de titulació, com és el cas de l'acreditació de títols. Es basa en la Guia per a la certificació de la implantació dels sistemes de garantia interna de la qualitat d'AQU Catalunya, que identifica sis dimensions:

  • Dimensió 1. Revisió i millora del SGIQ
  • Dimensió 2. Disseny, revisió i millora dels programes formatius
  • Dimensió 3. Sistemes de suport a l'aprenentatge i d'orientació als estudiants
  • Dimensió 4. Personal acadèmic
  • Dimensió 5. Recursos materials i serveis
  • Dimensió 6. Informació pública

Cada dimensió inclou un seguit d'estàndards. De cada dimensió destaquen els estàndards finals amb què es pretén recollir informació del SGIQ, dels programes formatius, dels sistemes de suport a l'aprenentatge, dels recursos docents, dels recursos materials i serveis, i de la informació pública. Amb aquests estàndards, es persegueix que el centre analitzi la informació per prendre decisions a fi de millorar i, d'aquesta manera, complir l'últim estàndard de cada dimensió. Aquest procés de recollida d'informació per analitzar-la i millorar és una característica del projecte pilot de certificació que el distingeix de l'acreditació de titulacions i permet al centre recórrer el camí de la millora contínua.Cicle PDCA

Aquest procés de millora contínua reflectit clarament en el projecte pilot de certificació d'AQU Catalunya és la base de qualsevol sistema de qualitat. Està relacionat amb el cicle PDCA, plan-do-check-act per les seves sigles en anglès, que implícitament segueix una organització que es compromet realment amb la qualitat i aplica efectivament la filosofia de la gestió de la qualitat. Aquest cicle indica que una organització -o fins i tot nosaltres com a acadèmics o gestors del centre- planifica el treball, l'executa, el controla i, finalment, el millora. Quan aquest procés el realitzem d'una manera continuada és quan realment aconseguim millorar les nostres activitats. Així, aquest cicle PDCA és un cicle de millora contínua que no acaba mai, i que podem aplicar quan complim els últims estàndards de les sis dimensions del projecte pilot de certificació.

A partir d'aquí, tenir procediments per escrit, més o menys extensos, i executar-los no significa que el centre estigui aplicant la gestió de la qualitat. Documentar els procediments és molt senzill, el que és complicat és transmetre al personal aquests processos perquè els apliqui, perquè hi creu, i recollir informació de tots els processos per analitzar-la i prendre decisions que permetin millorar la qualitat del centre, curs acadèmic rere curs acadèmic. Quan això es fa és quan es tanca el cicle PDCA i, per tant, és quan realment es millora.

Per complir els estàndards de cadascuna de les dimensions, som conscients que els centres fan un esforç per documentar els seus processos i emplenar registres, a més d'aprovar altres documents necessaris per a la bona gestió del centre (per exemple, horaris, avaluació docent, etc.). Tot això és el que el centre ha anat fent fins ara com una forma de complir els processos de millora de la qualitat establerts des de fora de les universitats (ENQA, AQU Catalunya...) i/o per raons internes. Tanmateix, això sol no és suficient. Cal, a més, un quadre d'indicadors que permeti als responsables analitzar i prendre decisions per millorar, cosa que possibilita aplicar la darrera part del cicle PDCA, que queda reflectida en els últims estàndards de cada dimensió de la Guia. Amb això es pretén que la millora contínua formi part de la gestió del centre, amb l'objectiu de millorar la qualitat curs acadèmic rere curs acadèmic.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008