85

Abril 2017

ARTICLES

L'avaluació dels candidats del pla Serra Húnter

Esteve Arboix - Cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca

El Pla Serra Húnter (PSH) té com a objectiu principal incorporar professorat contractat d'alta qualitat, amb independència del seu país d'origen, a les universitats públiques catalanes.

A petició del PSH, la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) d'AQU Catalunya ha donat suport a la convocatòria del 2016 amb l'avaluació prèvia dels CV de les persones que s'han presentat a les places convocades. Així, les peticions rebudes del PSH s'han integrat al procés d'avaluació de les sol·licituds de lector i recerca (agregat) corresponents a la segona convocatòria del 2016. Aquest suport ja es va realitzar els anys 2013 i 2015 (el 2014 no hi va haver convocatòria del PSH).

Al marge del procés d'avaluació i de selecció que tinguin les places del PSH, la legislació estableix que cal disposar d'una acreditació prèvia per poder optar a un contracte de professor lector, agregat o catedràtic. Per aquesta raó, AQU Catalunya ha avaluat simultàniament tots els CV, tant els que s'han presentat al PSH (i no disposaven d'una acreditació prèvia) com els CV de la "via general".

En aquest sentit, cal destacar que el PSH ha representat un important "efecte crida", ja que s'ha incrementat considerablement el nombre sol·licituds habituals en una convocatòria. Des del primer moment, però, es van establir els mecanismes de coordinació entre el PSH i AQU Catalunya per tal que el projecte seguís el curs més fluid possible.

SOL·LICITUDS

A les convocatòries del 2016 s'han rebut les sol·licituds següents:

Figura Via general Via PSH Total
Lector 322 162 484
Agregat 188 131 319
Catedràtic 79 0 79
Total 589 293 882

Es diferencien les sol·licituds rebudes per la via habitual (via general) i les que han arribat per mitjà del PSH i han autoritzat el Pla a tramitar la seva petició d'acreditació.

A la taula següent es presenten les dades pel que fa al gènere:

A la taula següent es presenten les dades pel que fa a l'edat:

Figura Edat mitjana
Lector 38,8
Agregat 41,9
Catedràtic 47,5

A la taula següent es mostra un resum sobre les nacionalitats de les persones candidates:

Figura Nacionalitats diferents Nacionalitat més nombrosa Catalans*
 
Lector 48 Espanyola 85%
Agregat 42 Espanyola 88%

*Espanyols residents a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona

RESULTATS DE L'AVALUACIÓ

Lectors

Lectors N Favorables Desfavorables TSR % favorables
Via general 322 202 107 13 65,3%
Via PSH 162 79 43 40 64,7%
Total 484 241 150 53 65,19%

N: nombre total de sol·licituds; TSR: expedients tancats sense resolució
Nota: el percentatge de favorables es calcula descomptant els expedients tancats sense resolució.

Pel que fa a la taxa d'èxit, no s'observen diferències rellevants entre les persones sol·licitants de la via general i de la via PSH.

Agregats

Agregats N Favorables Desfavorables TSR % favorables
Via general 188 122 53 13 69,7%
Via PSH 131 33 36 62 47,8%
Total 319 155 89 75 63%

N: nombre total de sol·licituds; TSR: expedients tancats sense resolució
Nota: el percentatge de favorables es calcula descomptant els expedients tancats sense resolució.

Pel que fa a la taxa d'èxit, s'observa que és més de 20 punts percentuals superior en el cas de les persones sol·licitants de la via general respecte de les de la via PSH. Així mateix, cal destacar que hi ha un important nombre d'expedients tancats sense resolució en el cas dels candidats de la via PSH. Això és perquè molts dels candidats no complien el requisit de disposar de tres anys d'experiència postdoctoral (tal com estableix la normativa en vigor), perquè molts dels CV presentats per aquests candidats no reunien les condicions necessàries per poder ser avaluats, i també per un nombre considerable de casos duplicats.

CONCLUSIONS

Pel que fa al perfil de les persones sol·licitants:

 • A grans trets, es posa de manifest que la capacitat d'atracció de sol·licitants internacionals ha estat baixa: tres de cada quatre sol·licituds corresponen a persones de nacionalitat espanyola. Aquesta dada és gairebé la mateixa que la de la convocatòria del 2015.
 • És remarcable la capacitat de difusió de la convocatòria, atès que s'han rebut peticions de 48 nacionalitats diferents en el cas dels lectors i de 42 nacionalitats diferents en el cas dels agregats. Així, respecte del 2015, ha augmentat considerablement el nombre de nacionalitats diferents.
 • Les dades posen de manifest que la majoria de persones que es presenten a les avaluacions són de nacionalitat espanyola i, entre aquestes, la gran majoria catalanes. Ara bé, aquesta proporció baixa considerablement si s'analitza exclusivament les que es presenten via PSH.
 • Pel que fa a la qualitat de les persones sol·licitants, entesa com el percentatge d'avaluacions favorables, s'observen lleugeres diferències entre els sol·licitants de la via PSH (64,7% per als lectors i 47,8% per als agregats) respecte dels de la via general (65,3% per als lectors i 69,7% per als agregats). Així, han assolit millors qualificacions els candidats de la via general en el cas dels agregats, però pràcticament els mateixos resultats en el cas dels lectors.
 • Quant a les puntuacions, no hi ha grans diferències, si bé les millors puntuacions (més de 70,5 punts) les han obtingut els candidats del PSH.

Pel que fa a la gestió del programa:

 • Cal destacar l'esforç addicional que han fet els avaluadors de la CAR en l'avaluació dels CV dels candidats del PSH. Així, molts dels CV presentats no aporten tota la informació necessària que ha d'acompanyar les dades de publicacions (IF, quartil, etc.), ja que es presenten CV lliures on sovint no s'indiquen tots els mèrits que es valoren.
 • Queda palesa una manca de coneixement dels sol·licitants estrangers sobre el sistema català. Això fa que s'hagin d'avaluar força expedients que estan molt lluny dels mínims recomanats. Caldria buscar la fórmula per informar acuradament els sol·licitants estrangers que no coneixen el sistema català, sobretot els que opten a l'acreditació de recerca, sobre els criteris de valoració en què es basa la CAR.
 • El fet que els sol·licitants de la via PSH no hagin de pagar taxes, sinó que aquestes taxes siguin cobertes per la Generalitat, pot crear certes desigualtats respecte dels sol·licitants de la via general, en especial si tenim present que tots dos grups de sol·licitants es poden presentar a les mateixes places.
 • Com ja es va recomanar l'any 2015:
 • Cal millorar el format de model de CV. A petició de la CAR, es trasllada a la direcció del PSH que consideri la possibilitat d'adoptar el format de CV d'AQU Catalunya, cosa que permetria assegurar un tracte més equitatiu entre les persones avaluades, i també la d'adequar la documentació acreditativa de determinats mèrits.
 • Cal preveure la possibilitat d'incorporar a l'Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya les sol·licituds i la gestió documental del PSH. Aquest canvi representaria un important estalvi de temps i de comprovacions i errors administratius que permetria escurçar els terminis de resolució de les convocatòries.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008