85

Abril 2017

ARTICLES

Primer any de treball en el projecte TeSLA. Experičncia d'AQU Catalunya

Roger Roca - Gestor de projectes de l'Ŕrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement

TeslaEl projecte TeSLA es troba actualment en el segon any de desenvolupament i durant el 2016 s'han aconseguit assolir els objectius i els terminis marcats a l'inici del projecte. AQU Catalunya, com a líder del WP4 (Work Package 4), ha treballat conjuntament amb ENQA i EQANIE per establir i definir els diferents aspectes i paràmetres sobre garantia de la qualitat en el marc del projecte. Aquesta feina s'ha vist reflectida en els tres informes que s'han lliurat a la Comissió Europea dins del programa marc d'investigació i innovació Horitzó 2020. Aquests informes són els següents:

  • D4.1 - Analysis of the ESG from the online teaching and learning perspective
  • D4.2 - Definition of the quality indicators to continue the development of the pilots
  • D4.3 - Pilots quality indicators

Logo TeslaEl principal objectiu del primer informe (D4.1), liderat per ENQA, ha estat l'anàlisi dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG) en el context de l'e-learning. En aquest sentit, és important indicar que l'objectiu d'aquest document no és elaborar uns estàndards específics per als ensenyaments virtuals, a distància o mixtos, sinó visualitzar les particularitats d'aquests ensenyaments en el marc dels estàndards europeus.

Utilitzant aquest document com a referència, els altres dos informes (D4.2 i D4.3) s'han centrat en la definició dels indicadors de qualitat per al desenvolupament de les tres proves pilot que es duran a terme durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018 a les set universitats participants: la Universitat Oberta de Catalunya (UOC, Espanya), l'Open University (OU, Regne Unit), l'Open Universiteit (OUNL, Països Baixos), l'Anadolu University (AU, Turquia), la Jyväskylän Yliopisto (JYU, Finlàndia), la Sofia University St. Kliment Ohridski (SU, Bulgària) i la Technical University of Sofia (TUS, Bulgària).

L'informe D4.2, liderat per EQANIE, ha inclòs una primera versió d'indicadors des d'un punt de vista tecnològic. L'informe següent (D4.3) ha estat responsabilitat d'AQU Catalunya i completa el primer conjunt d'indicadors proposats en el D4.2, aquesta vegada per cobrir la resta d'elements relacionats amb l'assegurament de la qualitat (polítiques d'assegurament de la qualitat, aprenentatge, ensenyament, avaluació, professorat, alumnat...).

A continuació dels informes, les tres organitzacions participants en el WP4 (ENQA, EQANIE i AQU Catalunya) han centrat els esforços en la cerca i la selecció d'experts internacionals que formaran part dels comitès d'avaluació externa en els tres pilots del projecte. La participació d'aquests experts externs en l'avaluació dels pilots, a més d'enfortir els processos i els resultats de l'avaluació gràcies als coneixements i l'experiència que proporcionen, també permetrà seguir amb els procediments de treball habituals de les agències de qualitat definits a l'apartat 2 dels ESG, concretament al punt 2.4, on s'indica específicament que “l'assegurament extern de la qualitat l'han de dur a terme grups d'experts externs que incloguin almenys un membre de l'alumnat”.

Per aquest motiu, el WP4 va obrir una convocatòria, el mes de novembre de 2016, per seleccionar experts externs amb diferents perfils: acadèmics, professionals en garantia de la qualitat, estudiants i professionals amb perfil tecnològic. En tancar la convocatòria s'havien rebut un total de 206 currículums. Després de la revisió de la documentació associada a les sol·licituds, es va realitzar una selecció acurada per tal de definir els comitès d'avaluació que participaran en l'avaluació dels pilots del projecte TeSLA. Cal destacar també que, en aquesta selecció, es va garantir la independència dels experts per mitjà d'un mecanisme d'absència de conflicte d'interessos. Els experts seleccionats es van dividir en onze comitès formats cadascun per quatre membres amb els diferents perfils esmentats anteriorment. De manera concreta, dos d'aquests membres assumeixen també els rols de president i de secretari del comitè.

Un dels comitès actuarà com a òrgan principal (Head Panel) i participarà en tots els pilots del projecte en l'àmbit de validació d'informes i amb una funció de metaanàlisi. Els altres deu comitès (Regular Panels) tindran la funció d'avaluar les set institucions en el segon i tercer pilots, mitjançant la metodologia desenvolupada pel WP4, les diferents evidències aportades per les mateixes institucions i altres WP del projecte, així com per mitjà d'entrevistes virtuals i visites presencials a les institucions. En el transcurs dels pilots, els experts proporcionaran propostes per a la millora dels pilots subsegüents i de la metodologia d'avaluació.

Per tal de seguir les directrius marcades a l'estàndard 2.4 dels ESG, els dies 30 i 31 de gener i 10 de març de 2017 es van realitzar unes sessions formatives a la seu d'AQU Catalunya per als experts seleccionats del Head Panel i dels Regular Panels que prendran part en l'avaluació del segon pilot. L'objectiu d'aquestes sessions va ser proporcionar als experts una formació adequada per poder dur a terme satisfactòriament les tasques d'avaluació encomanades. A les formacions, els coordinadors (UOC) van fer una presentació general del projecte i del seu estat actual. A continuació, diferents membres del WP4 van presentar la metodologia d'avaluació i el pla de treball dels experts. Un altre dels aspectes clau de la formació va ser la presentació d'aspectes tècnics i de les eines que permetran identificar els estudiants i verificar l'autoria gràcies a diferents tecnologies punta, com ara el reconeixement facial, el reconeixement de veu, els patrons de teclat o les eines antiplagi, a càrrec dels responsables del desenvolupament tecnològic del projecte (UOC).

Amb el primer pilot ja conclòs i amb el segon pilot en ple funcionament, el proper objectiu del WP4 és la realització de la primera reunió presencial dels membres del Head Panel, que pretén analitzar i millorar la metodologia d'avaluació.
 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008