85

Abril 2017

EDITORIAL

De l'evidčncia a la presa de decisions

Martí Casadesús - Director

El sistema universitari català porta molts anys recollint, i jo diria sobretot consolidant, evidències quantitatives i qualitatives del seu funcionament. En tots els àmbits: universitats, centres docents, assignatures, professorat, etc.

Així, per exemple, la Secretaria d'Universitats i Recerca, gràcies al treball seriós i continuat dut a terme durant molts anys, disposa d'una base de dades com la d'UNEIX, on podem trobar tota mena d'indicadors per a infinitud d'anàlisis (rendiment, equitat, abandonament, igualtat de gènere...).

AQU Catalunya també hi aporta el seu gra de sorra, recollint indicadors quantitatius, com són els d'inserció laboral, o qualitatius, com són les anàlisis que realitzem periòdicament a totes les titulacions impartides a Catalunya, o les avaluacions i acreditacions del professorat. Justament enguany tenim el repte intern de millorar el sistema d'informació que gestiona totes les evidències referents a titulacions, de manera que es consolidi tot en una única base de dades que permeti una anàlisi molt millor de la situació de cadascuna.

Sincerament, crec que hem arribat a un punt on tot el sistema ens podem felicitar per l'abast, la consistència i la transparència de les evidències de què disposem. Abast perquè s'hi inclou tothom: universitats públiques i privades, centres integrats i adscrits... Consistència perquè ja no dubtem, per exemple, de si les dades sobre abandonament que aporta UNEIX són exactes o no; pràcticament sempre ho són, i som els usuaris qui sovint no les interpretem bé. I transparència perquè, tot i intentar evitar la infoxicació, tothom té accés fàcilment a les dades més rellevants del sistema.

Ara bé, també crec que encara tenim molta feina per fer en el pas següent. I, em sap greu dir-ho, però és el més important: aconseguir seleccionar molt millor les evidències necessàries en cada moment, obviant les que aporten molt poc valor, i impactar en una presa de decisions cada vegada més fonamentada en evidències. I d'això, si em permeteu, en tinc evidències.

Penso que, si haguéssim de triar, sens dubte tots plegats hauríem de centrar-nos molt més a aprendre a millorar l'anàlisi dels indicadors, a orientar-los millor a la presa de decisions i a facilitar que qui prengui aquestes decisions ho faci de la millor manera possible, que no pas a seguir perfeccionant uns indicadors que després no impactaran en el sistema. I això, en tots els àmbits.

Així, per exemple, els que som professors tenim cada vegada més accés a tota mena d'evidències de com ha funcionat el curs: indicadors del procés (estudiants aprovats, estudiants que no s'han presentat...) i informació qualitativa d'aquest procés (resultats dels exàmens, e-mails dels estudiants...). De ben segur que, si volem analitzar-ho tot, no acabaríem mai, encara que només fos tenint present les evidències que pot recollir el Moodle, per exemple. Ara bé, sostinc que segurament no ens en calen tantes, d'evidències, sinó utilitzar-les millor. Cal saber destriar i analitzar correctament les més rellevants i prendre les millors decisions per al futur. No oblidem que tot plegat només ens serveix per intentar planificar el curs següent de la manera més consistent possible, i és aquí on hem d'esmerçar els nostres esforços.

Si em permeteu el joc de paraules, crec que és una evidència que, en general, una presa de decisions fonamentada en evidències donarà més bons resultats. I, a més, evitarà moltes desil·lusions, que segurament no són res més que la manca total d'evidències sobre quelcom en què es creu.

Com incorporar l'evidència a la presa de decisionsAmb aquest objectiu, conjuntament amb l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que són les altres dues entitats públiques que es dediquen a l'avaluació a Catalunya, organitzem una jornada titulada "Com incorporar l'evidència a la presa de decisions". Esperem que sigui un pas més, que ens ajudi a tots plegats a prendre cada dia decisions més fonamentades i, en conseqüència, decisions millors. Us hi esperem a tots el proper 16 de maig, al Palau Macaya de 9 a 14 h.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008