el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

85

Abril 2017

 • Youtube

EDITORIAL

De l'evidència a la presa de decisions

El sistema universitari català porta molts anys recollint, i jo diria sobretot consolidant, evidències quantitatives i qualitatives del seu funcionament. En tots els àmbits: universitats, centres docents, assignatures, professorat, etc.

Així, per exemple, la Secretaria d'Universitats i Recerca, gràcies al treball seriós i continuat dut a terme durant molts anys, disposa d'una base de dades com la d'UNEIX, on podem trobar tota mena d'indicadors per a infinitud d'anàlisis (rendiment, equitat, abandonament, igualtat de gènere...).

AQU Catalunya també hi aporta el seu gra de sorra, recollint indicadors quantitatius, com són els d'inserció laboral, o qualitatius, com són les anàlisis que realitzem periòdicament a totes les titulacions impartides a Catalunya, o les avaluacions i acreditacions del professorat. Justament enguany tenim el repte intern de millorar el sistema d'informació que gestiona totes les evidències referents a titulacions, de manera que es consolidi tot en una única base de dades que permeti una anàlisi molt millor de la situació de cadascuna.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • El procés d'acreditació de titulacions de grau i màster: resultats 2014-2016
  El novembre del 2013 es va aprovar la Guia per a l'acreditació de les titulacions oficials de grau i màster. A partir d'aquell moment, les 80 titulacions que s'havien d'acreditar el 2014 van començar a reflexionar i a treballar sobre el seu desenvolupament des de la verificació, que van analitzar en un autoinforme.

  La primera visita a un centre docent es va dur a terme el maig del 2014. Des d'aleshores i fins al final del 2016, AQU Catalunya ha avaluat externament 616 titulacions (312 graus i 304 màsters). D'aquestes titulacions, 567 (el 92%) han formalitzat la sol·licitud d'acreditació, de les quals l'Agència n'ha resolt 511 (el 90%). La UB i la UAB concentren el 40% del total de sol·licituds d'acreditació rebudes.

  Josep Manel Torres - Cap de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • L'avaluació dels candidats del pla Serra Húnter
  El Pla Serra Húnter (PSH) té com a objectiu principal incorporar professorat contractat d'alta qualitat, amb independència del seu país d'origen, a les universitats públiques catalanes.

  A petició del PSH, la Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) d'AQU Catalunya ha donat suport a la convocatòria del 2016 amb l'avaluació prèvia dels CV de les persones que s'han presentat a les places convocades. Així, les peticions rebudes del PSH s'han integrat al procés d'avaluació de les sol·licituds de lector i recerca (agregat) corresponents a la segona convocatòria del 2016. Aquest suport ja es va realitzar els anys 2013 i 2015 (el 2014 no hi va haver convocatòria del PSH).

  Esteve Arboix - Cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca
 • Primer any de treball en el projecte TeSLA. Experiència d'AQU Catalunya
  El projecte TeSLA es troba actualment en el segon any de desenvolupament i durant el 2016 s'han aconseguit assolir els objectius i els terminis marcats a l'inici del projecte. AQU Catalunya, com a líder del WP4 (Work Package 4), ha treballat conjuntament amb ENQA i EQANIE per establir i definir els diferents aspectes i paràmetres sobre garantia de la qualitat en el marc del projecte. Aquesta feina s'ha vist reflectida en els tres informes que s'han lliurat a la Comissió Europea dins del programa marc d'investigació i innovació Horitzó 2020.
  Roger Roca - Gestor de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 

OPINIÓ

 • Avaluació de dimensions addicionals: experiència i reflexions

  Jordi Riera
  Vicerector de Política Acadèmica i adjunt al rector de la Universitat Ramon Llull

  El dia 9 de març passat va tenir lloc, a la seu de l'Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), el seminari "La evaluación de la internacionalización y de otras dimensiones excelentes de los títulos", on va participar el director d'AQU Catalunya, el Dr. Martí Casadesús. Jo vaig tenir l'oportunitat d'intervenir-hi complementàriament com a vicerector de Política Acadèmica de la Universitat Ramon Llull, ja que anteriorment havíem participat amb l'Agència en processos d'avaluació addicionals.

  És en el marc d'aquesta intervenció que vaig poder compartir la nostra experiència com a universitat en la participació del procés d'avaluació d'un seguit de dimensions addicionals, que s'avaluen de manera opcional i complementària al procés d'acreditació obligatori de les titulacions oficials.

  Sens dubte, iniciar el procés d'acreditació de les titulacions oficials ha estat un dels reptes més importants que han afrontat les universitats des de l'inici del pla Bolonya, i pel qual ja han passat més de 450 titulacions del sistema universitari català.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008