85

Abril 2017

06.02.2017

Projecte TeSLA: formació d'experts

TeSLA

AQU Catalunya va acollir el dilluns i dimarts passat, 30 i 31 de gener de 2017, la formació dels experts que formaran part del panell principal (Head panel) i dels 3 panells (Regular panels) que participaran en l'avaluació del segon pilot del projecte TeSLA. Les funcions dels panells d'avaluació són les següents:

a. Panell principal (Head panel)

 • Validació de les característiques dels cursos i les activitats d'avaluació seleccionades.
 • Preparació del pla de treball pel segon pilot i tercer pilot.
 • Millora de la metodologia d'avaluació.
 • Validació i aprovació dels informes realitzats pels regular panels.
 • Elaboració de l'informe de metaavaluacío en cada pilot.
 • Conclusions finals del model TeSLA.

b. Panells d'avaluació (Regular panels)

 • Validació de les característiques dels cursos i les activitats d'avaluació seleccionades.
 • Avaluació del pilot mitjançant la metodologia d'avaluació i elaboració dels informes d'avaluació.
 • Validació de l'ús i les característiques dels instruments d'autenticació i autoria dels estudiants.
 • Elaboració de la proposta de millora de la metodologia d'avaluació.

La formació es va dur a terme conjuntament entre AQU Catalunya, ENQA, EQANIE i UOC (coordinadors del projecte TeSLA) i va anar adreçada a experts internacionals de diferents àmbits (acadèmics, estudiants, professionals i tècnics d'agències/unitats de qualitat). En la formació es van tractar els següents punts:

 • Descripció i contextualització del projecte TeSLA.
 • Metodologia i procés d'avaluació.
 • Descripció dels instruments tecnològics per a l'autenticació i autoria dels estudiants.

Actualment, el projecte es troba en el seu segon any de desenvolupament i el segon pilot arranca aquest mes de febrer.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008