85

Abril 2017

10.03.2017

Presentació de la certificació de l'SGIQ a la jornada d'UNIBASQ

Jornada UNIBASQ

Martí Casadesús, director d'AQU Catalunya, ha participat avui a la Jornada sobre certificación de los sistemas internos de garantía de calidad universitarios organitzada per l'Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ) a Bilbao.

La presentació del director ha tractat sobre el programa de certificació del sistema de garantia de la qualitat (SGIQ) que està desenvolupant l'Agència.

L'objectiu de l'avaluació per a la certificació del SGIQ és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l'abast del SGIQ, i que és adequat per a l'assegurament de la seva qualitat. L'efecte serà que, una vegada s'ha avaluat i certificat el SGIQ del centre corresponent, els títols oficials sota el seu abast, que durant la vigència del certificat s'hagin de sotmetre als processos avaluatius de verificació, modificació i acreditació, estaran exempts de presentar documentació addicional relativa als sistemes d'assegurament de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008