85

Abril 2017

OPINIÓ

Avaluació de dimensions addicionals: experičncia i reflexions

Jordi Riera - Vicerector de Política Acadčmica i adjunt al rector de la Universitat Ramon Llull

AcreditacióEl dia 9 de març passat va tenir lloc, a la seu de l'Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA), el seminari "La evaluación de la internacionalización y de otras dimensiones excelentes de los títulos", on va participar el director d'AQU Catalunya, el Dr. Martí Casadesús. Jo vaig tenir l'oportunitat d'intervenir-hi complementàriament com a vicerector de Política Acadèmica de la Universitat Ramon Llull, ja que anteriorment havíem participat amb l'Agència en processos d'avaluació addicionals.

És en el marc d'aquesta intervenció que vaig poder compartir la nostra experiència com a universitat en la participació del procés d'avaluació d'un seguit de dimensions addicionals, que s'avaluen de manera opcional i complementària al procés d'acreditació obligatori de les titulacions oficials.

Sens dubte, iniciar el procés d'acreditació de les titulacions oficials ha estat un dels reptes més importants que han afrontat les universitats des de l'inici del pla Bolonya, i pel qual ja han passat més de 450 titulacions del sistema universitari català.

AQU Catalunya, en la línia dels principals referents internacionals del seu àmbit i seguint els estàndards europeus de garantia de la qualitat, ha desenvolupat un marc d'avaluació que no es limita únicament a l'assegurament d'uns principis mínims de qualitat, sinó que va més enllà a l'hora de detectar bones pràctiques i destacar l'excel·lència de les universitats del sistema. En aquest context, neixen les dimensions addicionals en tres àmbits concrets: el desenvolupament i la inserció professionals, la interacció entre recerca i docència, i la internacionalització. Totes tres dimensions atorguen una distinció que reconeix l'excel·lència i l'alta especialització d'una titulació concreta en un (o en més d'un) d'aquests tres àmbits d'actuació.

L'aposta de la Universitat Ramon Llull per garantir la qualitat de les nostres titulacions amb els diferents segells de l'Agència ens ha portat a ser una de les primeres universitats a dur a terme l'avaluació de dues d'aquestes dimensions addicionals en set dels nostres títols. D'una banda, la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés va assolir, el 2015, el reconeixement favorable de la dimensió "Desenvolupament i inserció professionals" en el conjunt de les quatre titulacions oficials que imparteix: dos graus i dos màsters universitaris. D'altra banda, també el 2015, l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE va assolir el reconeixement favorable de la dimensió "Internacionalització" en les tres titulacions acreditades: un grau i dos màsters universitaris.

L'experiència de la participació en aquests processos ha estat força destacable en diversos sentits. En primer lloc, podem constatar que ha tingut un impacte directe en benefici de les dues institucions participants en les quals s'emmarca cadascuna de les titulacions amb aquest distintiu, ja que ha permès realitzar una anàlisi exhaustiva d'un aspecte en què la titulació ja destaca pels seus bons resultats. D'aquesta anàlisi s'obté un procés de millora que incrementa el valor d'aquesta dimensió com a punt fort de la titulació i del centre, alhora que reforça els vincles amb les entitats i amb tots els agents implicats (centres de pràctiques, estudiants, antics estudiants i ocupadors).

En segon lloc, aquest procés d'avaluació ens ha permès, en una dimensió concreta, obtenir feedback d'un conjunt d'experts acadèmics de prestigi reconegut i externs a la universitat, que aporten una visió objectiva, rigorosa i altament compromesa amb els estàndards internacionals de qualitat.

En tercer lloc, permet a la Universitat Ramon Llull disposar d'un segell de qualitat d'AQU Catalunya, que atorga un valor addicional al títol dins del sistema universitari català i que, com a conseqüència directa, impacta positivament en el resultat de l'avaluació en altres processos del Marc VSMA.

Malgrat els beneficis aparents, aquest procés no està exempt de dificultats per a les universitats que vulguin optar a una o a més d'una de les dimensions addicionals. Ens trobem davant de la necessitat de realitzar un esforç afegit, que hauran d'afrontar, principalment, totes aquelles persones més directament implicades en la titulació, les quals ja han hagut de fer front prèviament a un procés d'avaluació exhaustiu i de compliment obligat per assolir l'acreditació de la titulació. A més, com que aquest procés s'ha de dur a terme un cop finalitzat el procés pròpiament d'acreditació de les titulacions, es pot arribar a donar el cas que el centre hagi d'afrontar simultàniament l'avaluació de les dimensions addicionals dels títols ja acreditats i l'acreditació de nous títols al mateix centre.

A més a més, tal com s'ha anunciat des d'AQU Catalunya, a partir d'aquest curs 2016-2017 aquest procés es desenvoluparà a banda del procés ordinari d'acreditació dels títols, amb la constitució de comissions ad hoc per a cada dimensió, cosa que també comportarà un cost econòmic afegit per a les universitats. Creiem que, atès l'esforç que suposa per a tothom afrontar aquests processos, seria més que desitjable un reconeixement oficial i final, per part de les resolucions ministerials i del Consejo de Universidades, del resultat de l'avaluació d'aquestes dimensions addicionals, més enllà del reconeixement de l'Agència.

Finalment, i ja amb una mirada més prospectiva, pensem que caldria fer una reflexió afegida sobre com encaixen els tempos d'aquests processos complementaris d'avaluació en els nous marcs legals vigents, per tal d'evitar o atenuar la sobrecàrrega de les universitats i les agències. En aquest sentit, donem suport i apostem decididament per l'aplicació i el desenvolupament de l'article 14 (capítol 3) del Reial decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris, el qual regula l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades, com a evolució natural del model actual d'acreditació de títols.

En el desenvolupament positiu del reconeixement de l'acreditació institucional dels centres, ens hi va bona part de la sostenibilitat d'aquesta mena de processos, per tal de ser més eficaços i eficients en l'assumpció dels reptes que tenim plantejats com a sistema.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008