86

Juliol 2017

ARTICLES

6a edició de l’estudi d’inserció laboral: doctors

Anna Prades Nebot i Daniel Torrents Vila - Gestors de projectes

L’any 2017, per quarta vegada consecutiva, s’ha dut a terme l’enquesta d’inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes. Entre les quatre edicions realitzades de l’estudi d’inserció laboral global, s’han enquestat gairebé 5.000 doctors i doctores. En aquesta edició s’ha enquestat més del 50% de la població de referència, que són els doctorats els cursos 2011-2012 i 2012-2013 a les set universitats públiques i a quatre de les cinc universitats privades presencials i no presencials de Catalunya.

Taula 1. Població, mostra, percentatge de resposta i d’error mostral de l’estudi 2017 d’inserció laboral dels doctors nacionals

 

Població Mostra Resposta Error mostral
2.545 1.358 53,4% 1,85%

L’enquesta permet extreure conclusions sobre dos grans àmbits:

  1. Pel que fa a l’ocupació, tant la taxa d’ocupació com les condicions laborals són bones. Els doctors presenten puntuacions més altes que els graduats (vegeu els resultats aquí). Fer funcions de doctor està molt associat a treballar a la universitat, en un centre de recerca o a l’empresa. A l’empresa, que és l’àmbit majoritari d’inserció (46%), és on hi ha una proporció més baixa de doctors que fan funcions de recerca (cal pensar que molts metges doctors estan fent de metges a institucions sanitàries). Tanmateix, hi ha una dada positiva: la proporció de doctors a les empreses que fan funcions de doctor s’ha incrementat lleugerament.
  2. Pel que fa a la formació, l’enquesta permet concloure que elements del procés formatiu (com ara fer la tesi en un grup de recerca o fer-la de forma independent, participar en seminaris interns o en seminaris externs del departament, etc.) milloren les competències i, per tant, l’ocupabilitat dels doctors.

Els principals resultats s’exposen tot seguit. La informació detallada es pot consultar aquí.

Ocupació

Com més nivell educatiu, millor és la inserció laboral: s’incrementa tant la taxa d’activitat com la d’ocupació. El gràfic següent mostra l’evolució de la inserció laboral d’acord amb les dades de l’EPA.

Figura 1. Evolució del percentatge de persones ocupades, aturades i inactives per nivell educatiu (població de 25 a 44 anys, EPA 1r trimestre de 2017)

B86_Figura 1_Doctors

Amb dades de l’enquesta 2017 d’inserció laboral, identifiquem el mateix patró per a diferents indicadors d’inserció. La inversió en cursos educatius superiors és positiva a escala laboral.

Figura 2. Comparativa d’indicadors d’inserció laboral segons el nivell d’estudis (2017)

B86_Figura 2_Doctors

Evolució de l’ocupació, la seva adequació i les condicions laborals

La taxa d’ocupació no es recupera, però es manté estable respecte del 2014: 9 de cada 10 doctors treballen. I també es manté la d’adequació: 6 de cada 10 fan funcions de doctor.

Figura 3. Evolució de l’ocupació dels doctors i de la seva adequació

 B86_Figura 3_Doctors_ok

Augmenta el nombre de doctors que treballen a l’empresa (representen el 46% el 2017) i es redueix el nombre dels que treballen a la universitat (34%). No obstant això, trobem diferències importants segons l’àmbit disciplinari.

Figura 4. Lloc de treball per àmbit disciplinari (2017)

B86_Figura 4_Doctors

Una dada interessant és que 1 de cada 3 doctors que treballen a l’empresa fan funcions de doctor, una proporció que ha augmentat respecte del 2014.

Figura 5. Evolució de les funcions pròpies de doctor segons el lloc on treballa

B86_Figura 5_Doctors

Pel que fa a les condicions laborals, gairebé la meitat dels doctors tenen un contracte indefinit, percentatge que representa un lleuger augment respecte del 2014, mentre que la proporció de becaris es redueix a la meitat. Tot i així, la temporalitat es manté en nivells semblants als del 2014.

Figura 6. Evolució del tipus de contracte dels doctors

B86_Figura 6_Doctors

La gran majoria percep salaris superiors a 2.000 euros mensuals, amb fortes diferències segons l’àmbit disciplinari.

Figura 7. Proporció de doctors amb guanys superiors a 2.000 euros mensuals per àmbit disciplinari (2017)

B86_Figura 7_Doctors

Mobilitat internacional

El 7% dels doctors treballen a l’estranger, taxa que s’ha reduït a la meitat respecte de l’any 2014.

Figura 8. Evolució de la proporció de doctors que treballen a l’estranger

B86_Figura 8_Doctors

La formació durant el doctorat

En l’estudi s’ha identificat que treballar en un grup de recerca incrementa significativament l’assoliment de competències i fa que el doctorat s’obtingui en un temps més curt. Tot i així, s’ha reduït el nombre de doctors que fan la tesi en un grup de recerca.

La competència recollida al qüestionari que millora més si la tesi es fa en un grup de recerca és la de treball en equip. Com s’observa a la figura següent, si es treballa en un grup de recerca, s’incrementa en més d’1 punt el desenvolupament d’aquesta competència (en una escala d’1 a 7), que també millora si es duen a terme seminaris interns o externs.

Figura 9. Increment en la competència de treballar en equip segons la manera de realitzar el doctorat

B86_Figura 9_Doctors

Així mateix, si es duen a terme seminaris externs, la capacitat de redactar i publicar articles científics (mesurada en una escala d’1 a 7) s’incrementa en 0,67, mentre que, quan es treballa en un grup de recerca, augmenta en 0,46.

Figura 10. Increment en la competència de redactar i publicar articles científics segons la manera de realitzar el doctorat

B86_Figura 10_Doctors

No obstant això, el percentatge de doctors enquestats el 2017 que han fet la tesi en un grup de recerca ha disminuït substancialment respecte de l’any 2014.

Figura 11. Evolució del percentatge de doctors majoritàriament en un grup de recerca

B86_Figura 11_Doctors

Satisfacció amb la formació

Tot i que 8 de cada 10 repetirien els estudis de doctorat, disminueix en uns 5 punts el percentatge dels qui ho farien.

Figura 12. Evolució del percentatge de doctors que tornarien a repetir els estudis de doctorat

B86_Figura 12_Doctors

Doctors estrangers

Els doctors estrangers, que representen el 30% dels doctors titulats a Catalunya, valoren amb un 7 sobre 10 la satisfacció amb els estudis de doctorat. A més, la satisfacció general dels doctors estrangers és lleugerament superior a la dels nacionals, en tots els àmbits.

Figura 13. Satisfacció general amb els estudis de doctorat dels doctors estrangers (2017)

B86_Figura 13_Doctors

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008