86

Juliol 2017

EDITORIAL

El valor de l’enquesta d’inserció laboral

Josep Joan Moreso - President

Les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, les universitats privades i 31 centres adscrits han participat el 2017 en la sisena edició de l'enquesta d'inserció laboral a les persones titulades de les universitats catalanes, coordinada per AQU Catalunya.

Durant el primer trimestre del 2017 s'han enquestat els titulats de grau, màster i doctorat que fa tres anys, aproximadament, van finalitzar els seus estudis. Han respost l'enquesta 28.294 persones, a les quals des d'aquí els trasllado el nostre més sincer agraïment pels deu minuts que ens han dedicat desinteressadament i que permeten que les universitats catalanes disposin d'un instrument valuosíssim de millora de les titulacions.

L'enquesta d'inserció laboral té una trajectòria rellevant i sòlida. Fa setze anys de la primera edició, i d'aleshores ençà s'han realitzat sis edicions de les enquestes de grau, quatre de les de doctorat i dues de les de màster. I entre totes les edicions i enquestes s'han recopilat més de 100.000 registres d'informació, que en aquesta edició s'han estructurat i bolcat en la nova aplicació EUC Dades.1

A la 2a onada 2017 del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya, de totes les institucions sobre les quals es pregunta, les universitats són les institucions que obtenen un grau més elevat de confiança de la societat catalana, amb 6,51 punts sobre 10. Si bé podríem plantejar diferents hipòtesis buscant-ne els perquès, l'enquesta d'inserció laboral ens pot donar alguna idea.

Si comparem les dades de l'Enquesta de població activa (EPA) en l'àmbit estatal de la franja de població de referència de 25 a 44 anys i els resultats de la nostra enquesta, trobem, en primer lloc, que, com més alt és el nivell educatiu, més altes són les probabilitats d'estar ocupat i, en segon lloc, que les universitats catalanes són un motor d'ocupabilitat diferencial. Si analitzem la taxa d'ocupació en tots els nivells educatius comparables, la taxa de les universitats catalanes assolida al cap de tres anys d'haver finalitzat els estudis supera en tots els casos la taxa estatal.

Taxa d'ocupació Educació primària o inferior Educació secundària Educació sup. professional Graus Màsters Doctorats
EPA 48,9% 68,4% 79,4% 82,6% 84,2% 90,5%
AQU Catalunya       89,3% 90,5% 93,4%
Diferència AQU-EPA       + 6,7 pp* + 6,3 pp + 2,9 pp

*Punts percentuals.

 

Tal com s'explica magníficament en els informes resultants de l'enquesta, que trobareu resumits en aquest mateix butlletí, els estudis mostren que, com més alt és el nivell educatiu, més gran és la proporció de titulats que desenvolupen funcions de nivell universitari, tenen contractes a temps complet i estables, i perceben retribucions més elevades. Tanmateix, és cert que el 2017 encara no s'han recuperat els nivells que hi havia abans de la crisi, i que l'àmbit d'Enginyeries és el que proporcionalment ha millorat més en aquests tres anys.

La societat sap que fa un temps va haver-hi el procés de Bolonya, però, com és lògic, desconeix els esforços que la comunitat universitària va haver de fer per canviar el plantejament de centenars de plans d'estudis per adaptar-los a l'Espai europeu d'educació superior. Els resultats de l'enquesta d'inserció laboral 2017 ens han mostrat de manera clara que els esforços esmerçats no han caigut en sac foradat, sinó que donen resultats. Dit d'una altra manera: Bolonya funciona. Els universitaris enquestats ens han dit que l'entrada en funcionament dels graus universitaris (en comptes de les antigues llicenciatures, diplomatures, etc.) ha millorat l'adquisició de les competències que es requereixen en els llocs de treball.

Per tant, ens hem de felicitar. Ho estem fent bé, i en alguns aspectes diria que molt bé. I amb els resultats del 2017 tornem a tenir una onada de dades que la comunitat universitària ha de saber analitzar i interpretar per prendre decisions en els àmbits que correspongui: des de decisions acadèmiques, com ara buscar maneres d'enfortir l'aprenentatge d'algunes competències, fins a decisions de gestió, com ara garantir la millora contínua de les titulacions, o decisions estratègiques, com són les que fan referència a programació universitària.

L'enquesta d'inserció laboral no és solament un titular de premsa. És un instrument de gestió de les universitats i una de les fonts d'orientació als futurs estudiants universitaris. Un instrument valuosíssim que ens situa en el context canviant i que ens permet prendre decisions i impulsar accions que ens ajuden a guanyar la confiança de la societat.

Els ciutadans perceben el valor de les universitats i confien en aquesta institució, que els proveeix de professionals preparats que reverteixen a la societat el coneixement adquirit. I la comunitat universitària som conscients d'aquesta confiança i treballem per continuar sent-ne mereixedors. I només per aquest motiu les universitats mereixen respecte. Respecte i suport.

Us convido a tots a llegir els informes, a fer una reflexió profunda i a prendre les decisions que us corresponguin per continuar el camí de l'excel·lència.

Bones vacances a tothom!


1 En el moment de tancar la redacció d'aquest article, l'EUC Dades conté les dades de les enquestes de grau. Successivament s'hi aniran incorporant les de la resta d'enquestes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008