el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

86

Juliol 2017

 • Youtube

EDITORIAL

El valor de l’enquesta d’inserció laboral

Les universitats públiques catalanes per mitjà dels seus consells socials, les universitats privades i 31 centres adscrits han participat el 2017 en la sisena edició de l'enquesta d'inserció laboral a les persones titulades de les universitats catalanes, coordinada per AQU Catalunya.

Durant el primer trimestre del 2017 s'han enquestat els titulats de grau, màster i doctorat que fa tres anys, aproximadament, van finalitzar els seus estudis. Han respost l'enquesta 28.294 persones, a les quals des d'aquí els trasllado el nostre més sincer agraïment pels deu minuts que ens han dedicat desinteressadament i que permeten que les universitats catalanes disposin d'un instrument valuosíssim de millora de les titulacions.

L'enquesta d'inserció laboral té una trajectòria rellevant i sòlida. Fa setze anys de la primera edició, i d'aleshores ençà s'han realitzat sis edicions de les enquestes de grau, quatre de les de doctorat i dues de les de màster. I entre totes les edicions i enquestes s'han recopilat més de 100.000 registres d'informació, que en aquesta edició s'han estructurat i bolcat en la nova aplicació EUC Dades.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • 6a edició de l’estudi d’inserció laboral: graduats
  L'enquesta 2017 d'inserció laboral ha enquestat un total de 15.563 persones titulades el curs 2012-2013 (llevat de Medicina, que ha estat el curs 2009-2010), xifra que suposa la meitat de la població titulada en graus i cicles antics el curs de referència. En aquesta última edició, hi han participat totes les universitats públiques i privades catalanes i 31 centres adscrits, que representen gairebé el conjunt de l'univers del sistema universitari català.
  Anna Prades Nebot i Daniel Torrents Vila - Gestors de projectes
 • 6a edició de l’estudi d’inserció laboral: doctors
  L’any 2017, per quarta vegada consecutiva, s’ha dut a terme l’enquesta d’inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes. Entre les quatre edicions realitzades de l’estudi d’inserció laboral global, s’han enquestat gairebé 5.000 doctors i doctores. En aquesta edició s’ha enquestat més del 50% de la població de referència, que són els doctorats els cursos 2011-2012 i 2012-2013 a les set universitats públiques i a quatre de les cinc universitats privades presencials i no presencials de Catalunya.
  Anna Prades Nebot i Daniel Torrents Vila - Gestors de projectes
 

OPINIÓ

 • Reptes en la titulació de Medicina

  Redacció
  AQU Catalunya

  Com a conclusió de les aportacions realitzades durant la jornada "Com millorar la formació dels metges i les metgesses", que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona el 15 de març de 2017, aquest article resumeix les principals propostes de millora que van sorgir, alhora que s'indica, entre parèntesis, el responsable de la seva implantació.

  Al llarg de la Jornada va quedar palesa l'alta qualitat dels estudis de Medicina, tant pel que fa a l'accés dels estudiants com als processos formatius que s'hi desenvolupen i a la qualitat del sistema assistencial del país. Els processos avaluadors, les enquestes dutes a terme (satisfacció dels graduats, inserció laboral, satisfacció dels caps de servei) i l'experiència dels ponents i participants de la Jornada van permetre detectar oportunitats de millora, que es mostren tot seguit estructurades per blocs.

 • Reptes en la titulació d'Infermeria

  Redacció
  AQU Catalunya

  Com a conclusió de les aportacions realitzades durant la jornada "Com millorar la formació dels infermers i les infermeres", que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el 15 de febrer de 2017, aquest article resumeix les principals propostes de millora que van sorgir, alhora que s'indica, entre parèntesis, el responsable de la seva implantació.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008