86

Juliol 2017

15.05.2017

Finalitzat el treball de camp de la 6a enquesta d'inserció laboral

Enquesta inserció laboral 2017

El passat 28 d'abril va finalita el treball de camps de la 6a edició de l'enquesta d'inserció laboral als titulats i titulades del sistema universitari català.  

Han participat a l'estudi els titulats de les dotze universitats catalanes, tant públiques i com privades, trenta-dos centres adscrits i vuit centres d'Ensenyaments Artístics Superiors (EAS). Les promocions objecte d'estudi són: els estudiants de grau que van finalitzar els estudis l'any 2013 (excepte els de Medicina, que són de l'any 2010), els estudiants de títols superiors equivalents a grau que van finalitzar els estudis els anys 2013 i 2014, els estudiants de màster que van finalitzar els estudis el 2012 i el 2013, i els doctors que van defensar la tesi doctoral el 2012 i el 2013.

L'enquesta d'inserció laboral coordinada per AQU Catalunya es fruit de l'interès de les universitats catalanes, tant públiques com privades i centres adscrits, per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels seus graduats. La primera enquesta es va realitzar l'any 2001 i s'ha repetit cada tres anys fins arribar aquest any a la 6ª edició. Està previst presentar els resultats el proper mes de juliol.

La taula següent mostra com l'error mostral per tipologia d'estudis és inferior al 10% i que la taxa de resposta està al voltant del 50%.
 

Titulats Població Mostra % resposta % error mostral
Graus i titulacions pre-Bolonya 33.515 17.497 52,2% 0,52%
Màsters 19.031 8.747 46,0% 0,79%
Doctorats 2.548 1.360 53,4% 1,85%
EAS 1.165 553 47,5% 3,08%
Total 56.259 28.157 50,05%  
S'han enquestat 150 doctors internacionals (d'un total de 1.436)

AQU Catalunya agraeix la participació als titulats que han participat a l'estudi. 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008