86

Juliol 2017

19.04.2017

Reunió del Consell de Govern d'AQU Catalunya

El 30 de març ha tingut lloc la primera reunió de 2017 del Consell de Govern d'AQU Catalunya.

Durant la sessió s'han presentat els informes anuals de la Comissions d'Avaluació de la Recerca i la Comissió d'Apel·lacions. Així mateix, en el marc del procés d'acreditació de les titulacions, s'han presentat les modificacions a la planificació de visites externes a centres per al 2017 i la proposta de planificació per al 2018. Sobre el projecte ocupadors, s'ha presentat el document per concretar la participació de les universitats catalanes en la segona fase del projecte. S'han presentat també els convenis subscrits i signats amb les universitats i altres entitats durant el 2016 i principis de 2017.

El Consell de Govern ha aprovat la Memòria d'activitats 2016, el tancament i la memòria econòmica, l'inventari 2016 i l'auditoria de comptes. Igualment, ha aprovat el document de segells de qualitat, el document delegació de funcions del Consell de Govern a la Comissió Permanent, al president i al director d'AQU Catalunya i el de retribució dels experts i els avaluadors per al 2017. D'altra banda, ha aprovat el nomenament dels nous membres de la Comissió Assessora, els de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i els de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes.

Per a més informació podeu consultar aquí tots els documents i acords adoptats.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008