86

Juliol 2017

OPINIÓ

Reptes en la titulació de Medicina

Redacció - AQU Catalunya

Com a conclusió de les aportacions realitzades durant la jornada "Com millorar la formació dels metges i les metgesses", que va tenir lloc a la Universitat de Barcelona el 15 de març de 2017, aquest article resumeix les principals propostes de millora que van sorgir, alhora que s'indica, entre parèntesis, el responsable de la seva implantació.

Al llarg de la Jornada va quedar palesa l'alta qualitat dels estudis de Medicina, tant pel que fa a l'accés dels estudiants com als processos formatius que s'hi desenvolupen i a la qualitat del sistema assistencial del país. Els processos avaluadors, les enquestes dutes a terme (satisfacció dels graduats, inserció laboral, satisfacció dels caps de servei) i l'experiència dels ponents i participants de la Jornada van permetre detectar oportunitats de millora, que es mostren tot seguit estructurades per blocs.

Informació pública i accés dels estudiants

 • Incorporar la informació dels centres associats a la Facultat per dur a terme les pràctiques, i també un breu currículum del professorat (universitats).
 • Establir algun mecanisme per assegurar la vocació de servei necessària per cursar els estudis de Medicina (Govern).

Formació

 • Enfortir les competències següents:

o presa de decisions,

o planificació i gestió del temps i ús eficient dels recursos,

o comunicació i

o negociació i resolució de conflictes.

L'entorn clínic o pràctic és l'ideal per al desenvolupament i l'avaluació d'aquestes competències (universitats).

 • Enfortir la docència clínica (pràctiques clíniques), mitjançant col·laboracions més estretes entre centres universitaris i Facultat, incloent-hi pràctiques clíniques des dels primers cursos on no n'hi hagi (universitats i Govern).
 • Millorar l'avaluació de les competències professionals: comunicació, valors professionals, treball en equip, etc. (universitats).
 • Continuar el desplegament de l'ensenyament basat en problemes clínics (ABP) i augmentar la interdisciplinarietat mitjançant les avaluacions conjuntes (universitats).

Suport als estudiants: orientació acadèmica, tutories

 • Incorporar el portafolis com a metodologia durant la formació universitària (universitats).
 • Millorar el feedback durant les pràctiques mitjançant eines com ara el Mini-CEX o el portafolis, incidents de casos crítics, etc. (universitats).
 • Millorar els plans d'acció tutorial (universitats).

Sistema de garantia interna de la qualitat de les titulacions

 • Implantar sistemes de garantia interna de la qualitat: incorporar enquestes de satisfacció, tant a professorat com a estudiants, i consolidar el pla de millores com a eina de gestió (universitats).

Avaluacions clíniques objectives i estructurades (ACOE)

 • Incrementar el pool de casos de les ACOE (Departament de Salut).
 • Incrementar la participació dels estudiants en les ACOE (universitats).
 • Incorporar les ACOE abans de finalitzar els estudis (universitats).
 • Definir un sistema de realització de l'ACOE interuniversitària per als estudiants que no l'han pogut realitzar.

MIR

 • Redissenyar l'examen MIR a fi que inclogui habilitats clíniques, com ara comunicació, col·laboració, gestió del temps, etc. (Govern).
 • Mantenir el contacte amb els pacients durant l'any de preparació de l'examen MIR (Govern).
 • Augmentar el valor de l'expedient acadèmic en el resultat final de la nota MIR, per tal que l'estudiant valori matèries on s'incloguin les competències que es desitgen potenciar (Govern).
 • Fer que l'avaluació MIR sigui més rigorosa, basada en competències i coneixements, com per exemple incorporant-hi comissions externes (Govern).
 • Fer participar els MIR en la formació de grau (Govern).

Vinculació entre el món professional i el món acadèmic

 • Consolidar un nombre de places de professorat amb vinculació permanent (universitats i Govern).
 • Incrementar la ràtio de professorat vinculat. Es proposa que la ràtio sigui 1 a 1 (universitats i Govern).
 • Facilitar la compatibilitat de desenvolupar la tesi doctoral durant el MIR (universitats i Govern).
 • Incloure places vinculades fora de l'àmbit hospitalari, com ara de prevenció i salut pública (universitats i Govern).

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008