86

Juliol 2017

OPINIÓ

Reptes en la titulació d'Infermeria

Redacció - AQU Catalunya

Com a conclusió de les aportacions realitzades durant la jornada "Com millorar la formació dels infermers i les infermeres", que va tenir lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el 15 de febrer de 2017, aquest article resumeix les principals propostes de millora que van sorgir, alhora que s'indica, entre parèntesis, el responsable de la seva implantació.

Formació

  • Assegurar la impartició de les 2.300 hores de pràctiques clíniques en centres sanitaris en tots els graus del sistema universitari català, tal com estableix la directiva europea, tot i que es reconeix la simulació com una metodologia docent innovadora (universitats).
  • Incorporar les avaluacions clíniques objectives i estructurades (ACOE), una prova d'avaluació de competències específiques, durant la formació i l'avaluació de tots els graus del sistema universitari català (universitats).
  • Augmentar el nombre de doctors que imparteixen docència als graus, tal com estableix la legislació estatal (universitats).
  • Implantar una adaptació transitòria, fins al 2020, dels criteris d'avaluació per a les figures contractuals de professorat universitari, així com per als mèrits de recerca, per tal d'adequar-los millor a l'àmbit específic de la infermeria, tot promovent una recerca de qualitat (AQU Catalunya).

Especialització de la formació

  • Adequar les especialitats d'infermeria als perfils professionals demanats pels ocupadors (universitats).
  • Incrementar les competències professionals demanades pels ocupadors, sobretot les relacionades amb el lideratge, la capacitat resolutiva, la comunicació i la utilització de l'evidència científica en l'activitat professional (universitats).

Vinculació entre el món professional i el món acadèmic

  • Impulsar que les administracions educativa i sanitària treballin conjuntament en la definició de la formació o en la creació d'espais de treball docent multidisciplinari, tal com indica la directiva comunitària (Govern).
  • Enfortir la vinculació entre el món professional i el món acadèmic mitjançant diferents accions, entre les quals se suggereixen:

o La participació del director/a del centre educatiu en el Consell de Direcció del centre sanitari (centres sanitaris).

o La participació de representants del centre sanitari en el Consell de Direcció del centre educatiu (universitats).

o La creació de places vinculades (Govern).

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008