87

Octubre 2017

EDITORIAL

Benchmark o referents: un primer pas cap a l’autoverificació

Martí Casadesús Fa - Director

L'acreditació de titulacions, és a dir, l'avaluació a posteriori de la qualitat dels títols, és el procés que porten a terme la gran majoria, per no dir totes, de les agències de qualitat al món. És clarament el nostre core business, i el que defineix fonamentalment una agència de qualitat de l'educació superior.

En canvi, la verificació, el procés ex ante d'avaluació d'un títol anterior a la seva implementació, és un procés que molt poques agències duen a terme. AQU Catalunya, així com la resta d'agències de l'Estat que pertanyen al registre europeu, n'és una, atesa l'obligatorietat establerta en el Reial decret 1393/2007.

És probable que algun dia emprenguem el camí que ja molts altres països europeus han engegat, com ara Dinamarca i parcialment Holanda, de centrar-se únicament en l'acreditació ex post i deixar la verificació com una eina interna de la universitat en virtut de la seva autonomia. Em sembla clar que cal anar per aquest camí. Les universitats del sistema universitari català han demostrat de sobres la seva capacitat per gestionar internament aquests processos, assegurant-ne al mateix temps la qualitat. L'únic que cal garantir és, una vegada finalitzat tot el procés, el seu posterior rendiment de comptes a la societat.

Malgrat que el decret esmentat ens deixa amb les mans lligades, pensem que hem d'avançar en aquesta direcció igualment. En aquest sentit, i es descriuen més detalladament en dos articles d'aquest mateix butlletí, AQU Catalunya ha elaborat dos benchmarks: un per a l'àmbit de Turisme i l'altre per al d'Informàtica. Aquests dos documents, breus, pretenen establir els referents per tal que qualsevol universitat del sistema universitari català pugui portar a terme el seu procés de verificació de manera independent i autònoma per als títols d'aquests àmbits. Certament, seguint la normativa actual, avui dia encara caldrà que AQU Catalunya, i posteriorment el Consejo de Universidades, n'aprovin definitivament la verificació. Però ja tindrem un primer pas fet.

Això implica clarament un nou canvi de model: dotar de més autonomia les universitats, i per tant de més flexibilitat, en el llançament de nous títols. Ara bé, és clar que, perquè aquest nou paradigma tingui sentit, l'Agència ha de generar tots els referents que sigui possible per als títols que s'imparteixen a Catalunya. O, com a mínim, els més rellevants. En aquest sentit, ja ens hi hem posat, i esperem dissenyar durant els propers mesos els referents per als àmbits d'Economia, Administració d'empreses i Disseny. A més, ja hem iniciat una prova pilot amb un títol del sistema que s'implementarà seguint les directrius d'un dels referents dissenyats.

Així doncs, pas a pas, anem reforçant el coneixement de l'Agència per tal que a mitjà termini, i tan bon punt la normativa ho permeti, es pugui implementar un procés més adequat a les necessitats del sistema universitari català.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008