88

Gener 2018

ARTICLES

Via Universitària II

Anna Prades Nebot - Gestora de projectes

L’octubre passat va començar un nou projecte a l’Agència: el Via Universitària. Es tracta de la segona edició d’un estudi impulsat i liderat per la Xarxa Vives d’Universitats. AQU Catalunya hi participa en la direcció tècnica (disseny de l’enquesta, seguiment del treball de camp) i en la difusió dels resultats entre les universitats participants.

Via Universitària és una enquesta en línia que es fa a tots els estudiants matriculats a títols oficials de les universitats d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Té per objectiu estudiar l’accés, les condicions d’aprenentatge, les expectatives i l’experiència amb la innovació educativa, des de la perspectiva de l’equitat.

Figura 1. Fases i calendari

imatge

B88_AP_Figura1_ca

En aquesta segona edició es vol millorar l’impacte de l’enquesta a les universitats, mitjançant la implicació dels vicerectors d’estudiants, dels representants dels estudiants i de les unitats tècniques de qualitat. A més, s’elaboraran, per primera vegada en l’estudi, informes descriptius per a cadascuna de les universitats amb indicadors clau, a fi de facilitar la presa de decisions.

Als estàndards i directrius europeus per a l’assegurament de la qualitat es parla de l’aprenentatge centrat en els estudiants, però no es té cap coneixement rigorós de qui són aquests estudiants. Via Universitària pretén ajudar a cobrir aquest forat analitzant aspectes com ara els següents:

  • Perfil: sexe, via d’accés, nota d’accés, situació familiar, percentatge de pares estrangers, etc.
  • Motiu de tria de la titulació.
  • Dedicació als estudis i, si escau, motius pels quals compagina els estudis amb feina.
  • Fonts d’ingressos.
  • Assistència a classe i, si escau, motius de la no-assistència.
  • Tipologia de metodologies docents i d’avaluació, i la seva valoració.
  • Satisfacció amb l’experiència universitària.
  • Participació en la vida universitària i ús dels serveis universitaris.
  • Expectatives futures i formació continuada.

La dimensió social de l’educació superior té a veure amb el fet que els estudiants siguin capaços de completar els estudis sense obstacles relacionats amb el seu bagatge social i econòmic. L’enquesta de Via Universitària es concep com una eina fonamental per conèixer el perfil de l’estudiant i la seva satisfacció amb la universitat i la docència, i també per afavorir l’establiment de polítiques universitàries des de la perspectiva de l’equitat. O, dit d’una altra manera, per ajudar a aconseguir que el bagatge social i econòmic no sigui un obstacle per completar els estudis.

Per a saber-ne més:

ARIÑO, A.; SINTES, E. (2016) Via Universitària: Ser estudiant universitari avui. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. (Informes Breus, 62).

SINTES, E. (coord.) (2016) Via Universitària: Ser estudiant universitari avui. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Altres documents sobre condicions de vida i d’estudi:

Altres enquestes als estudiants:

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008