el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

90

Juliol 2018

 • Youtube

EDITORIAL

Tornem a acreditar els títols ja acreditats?

El Reial decret 1393/2007 ens marca que els títols de grau s'han d'acreditar cada sis anys i els de màster cada quatre. Malgrat que és molt discutible aquesta diferenciació per anys en funció únicament del tipus de títol i no dels resultats obtinguts a l'avaluació anterior, semblaria que aquest és un bon model. Un model que cíclicament avalua, mitjançant una visita d'experts externs, cadascun dels títols que s'ofereixen a l'Estat.

No tornaré a parlar de la bondat d'una acreditació institucional adequada −que ja he comentat en articles previs i en tots els fòrums on he pogut−, que permeti avaluar els centres docents de manera periòdica, i no els títols, que permeti centrar els esforços en els aproximadament 150 centres docents existents a Catalunya, en comptes dels 1.500 títols entre graus, màsters i doctorats. La diferència només és d'un zero, però és abismal. La quantitat de recursos econòmics i humans "afectats", tant per part de les universitats com de l'Agència, no té res a veure.

Ara bé, em centraré en on som a dia d'avui. Actualment, tenim molt pocs centres que sol·liciten l'acreditació institucional, però molts títols arriben a la seva segona acreditació (sobretot, els màsters). Ja van ser acreditats per AQU Catalunya fa quatre anys, i ara hi han de tornar.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Cap a l’acreditació institucional dels centres
  Amb la implementació del sistema d'acreditació institucional dels centres universitaris, ens trobem davant d'un canvi de paradigma, ja que d'ara endavant els ensenyaments universitaris oficials, per obtenir la renovació de les acreditacions, no hauran de superar necessàriament un procés d'avaluació individual.

  L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys renovables.

  Redacció - AQU Catalunya
 • Els informes transversals: anàlisi i propostes de millora per als graus d’enginyeries de l’àmbit Industrial i la logística i els graus d’Infermeria
  AQU Catalunya ha iniciat una sèrie d’estudis transversals que analitzen l’estat de les titulacions oficials i que pretenen generar informació valuosa sobre el nostre sistema, més enllà dels resultats dels processos d’avaluació a què totes les titulacions oficials se sotmeten.
  Eva Benito i Carme Edo - Gestores de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • L’acreditació institucional: un pas rellevant en la bona direcció

  Jordi Riera i Romaní
  Vicerector de Política Acadèmica i Adjunt al Rector de la Universitat Ramon Llull

  El Reial Decret 420/2015, de 29 de maig, de creació, reconeixement, autorització i acreditació d'universitats i centres universitaris, va introduir la figura de l'acreditació institucional de centres d'universitats públiques i privades com a alternativa al model d'acreditació de títols universitaris oficials regulat en el Reial Decret 1393/2007.

  Prenent com a base aquest nou Reial Decret, finalment, el proppassat 13 de març de 2018, es va publicar la Resolució de 7 de març de de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es dicten les instruccions sobre el procediment de sol·licitud de l’esmentada nova “acreditació Institucional” de centres d'universitats públiques i privades, amb tots els beneficis que aquesta comporta una vegada assolida. Però no em vull entretenir aquí a parlar dels beneficis, que són públics i notoris si es llegeix el marc de llei, sinó que voldria compartir amb tots vostès una reflexió general vinculada.

  Després d’onze anys de formalització i construcció d’un autèntic nou Espai europeu d’educació superior, que ha posat el focus en la transparència i rendiment de comptes a la societat del sistema universitari europeu, la transferibilitat i el reconeixement entre països dels assoliments dels aprenentatges universitaris en base a competències, i la ferma i decidida implantació general de polítiques de qualitat acadèmica-docent de caràcter ex ante, durant i ex post, crec que hem arribat a un moment important i transcendent d’aquest procés.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2017 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008