el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

92

Gener 2019

 • Youtube

EDITORIAL

Balanç 2018 i reptes 2019

Atès que AQU Catalunya organitza les seves activitats per anys naturals en comptes de per cursos acadèmics, acostuma a dedicar una part del començament de cada any a fer un balanç de l'anterior i a presentar els reptes que ha d'afrontar l'any acabat d'encetar.

Pel que fa al balanç, el 2018 l'Agència ha avaluat 565 ensenyaments dins del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions universitàries oficials. Això representa un 10% més de titulacions que el 2017 i el doble de titulacions que el 2011.

També durant el 2018 hem avaluat 3.042 sol·licituds d'avaluació del professorat, xifra que representa un 16% més de sol·licituds que el 2017 i el doble de sol·licituds que el 2011.

En resum, en set anys l'Agència ha duplicat l'activitat d'avaluació tant de titulacions com de professorat. Malauradament, aquest increment no s'ha vist reflectit en un augment de recursos en la mateixa proporció, per la qual cosa la responsabilitat i el pes d'aquest increment ha repercutit directament sobre el personal i els nostres experts, sense cap compensació addicional.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • La introducció de la perspectiva de gènere en els processos d'avaluació de la qualitat
  L'aprovació del Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en la docència universitària, per la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes d'AQU Catalunya el passat mes de desembre, és un primer pas cap al compliment del manament de l'article 28 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, que exigeix "incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau la promoció de la perspectiva de gènere d'una manera transversal i dels estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els àmbits del coneixement i en l'activitat acadèmica i investigadora".
  Eva Benito - Tècnica de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Gènere i equitat: algunes dades al voltant de les diferències de gènere a la universitat catalana
  Igualtat de gènere: aquest és un dels objectius de desenvolupament sostenible que l'ONU s'ha marcat per al 2030, i que, com no pot ser d'una altra manera, també interpel·la la universitat catalana.

  Les desigualtats de gènere són el resultat estructural de diferents rols socials i formes més o menys explícites de violència, que es tradueixen en barreres objectives i subjectives en el camí cap a la igualtat. Repensar-nos i diagnosticar-nos és clau en aquest camí, ja iniciat per nombrosos observatoris, unitats i entitats en múltiples àmbits del sistema universitari.

  Josep Joan Moreso (president d'AQU Catalunya) i Daniel Torrents (gestor de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement)
 • L'ús de referents en el disseny de noves titulacions: Economia i Administració d'Empreses
  L'establiment, l'any 2010, del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de titulacions oficials (Marc VSMA) va permetre a AQU Catalunya vincular de manera lògica els quatre processos d'avaluació que la legislació fixa per a les titulacions oficials, amb l'objectiu d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents processos d'avaluació, tant interns com externs. En el cas del procés de verificació, l'anàlisi de l'adequació dels objectius educatius per a programes de nova implantació s'ha realitzat sempre amb el concurs d'experts i tenint en compte tant les directrius europees com la normativa legal, si bé l'ús de referents disciplinaris, llevat d'aquells ensenyaments amb directrius fixades prèviament, no ha estat prou formalitzat.
  Carme Edo i Albert Basart - Gestors de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 

OPINIÓ

 • La universitat, baula principal de la societat igualitària que volem

  Núria Balada
  Presidenta de l’Institut Català de les Dones

  El principi i dret fonamental de la igualtat de dones i homes és un requeriment essencial per a la nostra societat. Aquest dret, a més de ser reconegut per les lleis, ha de ser aplicat de manera efectiva en totes i cadascuna de les polítiques i dels àmbits i aspectes de la vida per tal que dones i homes puguin gaudir dels mateixos drets.

  Malgrat els esforços de molts sectors de la societat i l'Administració, persisteixen desigualtats polítiques, econòmiques i culturals que són el resultat d'estructures socials que encara es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l'educació, la cultura i l'organització social, que impedeixen avançar.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2019 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008