el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

93

Abril 2019

 • Youtube

EDITORIAL

Els fonaments d'una agència de qualitat

Les agències de qualitat, per garantir la qualitat interna i externa de l'educació superior a Europa, compleixen els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG). L'apartat 3 estableix els set estàndards que han de complir les agències externes de qualitat. Entre tots aquests estàndards, si hagués d'escollir els fonaments d'una agència de qualitat, en destacaria els següents:

 • La independència. Les agències han de ser independents i actuar amb autonomia, han de ser plenament responsables de les seves activitats i dels resultats d'aquestes activitats, sense cap influència de tercers. La independència, basada en el coneixement expert i el context on s'actua, és fonamental per crear confiança en les decisions que es prenen.
 • La conducta professional. És indispensable que el treball de les agències es caracteritzi per elevats estàndards professionals i d'integritat. Per aquest motiu, totes les persones implicades en les seves activitats han de ser competents i han d'actuar de manera professional i ètica.
 • Les activitats, la política i els processos per a l'assegurament de la qualitat. Les agències han de tenir finalitats i objectius clars i explícits, que han de formar part de la seva declaració de missió, un document d'accés públic.AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • El Pla estratègic 2019-2022 d’AQU Catalunya
  Tenint en compte el funcionament del Pla estratègic 2015-2018, AQU Catalunya va voler plantejar el nou pla estratègic com un instrument més senzill de gestionar, amb menys objectius estratègics però que produïssin un impacte més gran. En tot cas, en aquest nou pla es vol aconseguir que els objectius que es marquin disposin de prou recursos per ser afrontats i que tinguin la complicitat de la Secretaria d'Universitats i Recerca i del sistema universitari català. Igual que en el desplegament del pla anterior, els objectius estratègics i les actuacions es concretaran en activitats i projectes que identificaran els responsables, el calendari d'implantació, els objectius a aconseguir i els indicadors de mesura, per fer-ne el seguiment i l'avaluació del compliment.
  Redacció
 • El nou codi ètic d’AQU Catalunya
  El nou codi ètic de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ha estat aprovat en la sessió del seu Consell de Govern el dia 2 de maig de 2019.

  La redacció d'aquest codi ètic es va encarregar a un grup de treball integrat per la doctora Esther Giménez-Salinas, catedràtica emèrita de Dret Penal i Criminologia de la Universitat Ramon Llull, la doctora Begoña Román, professora titular de Filosofia de la Universitat de Barcelona, i la doctora Marina Garcés, professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya. El secretariat del grup de treball va correspondre al senyor Jordi Escolar, assessor jurídic d'AQU Catalunya i secretari de la Comissió d'Apel·lacions.

  Jordi Escolar - Assessor jurídic
 • 4a edició de l'enquesta de satisfacció a l'alumnat graduat
  Recentment s'han fet públiques les últimes dades de satisfacció de l'alumnat graduat a les universitats catalanes, que inclouen les promocions del 2016, 2017 i 2018.

  En el treball de camp, dut a terme durant aquest hivern passat, hi han participat, per primera vegada, el conjunt de les 12 universitats del sistema universitari de Catalunya (SUC). Una altra de les novetats d'aquesta edició és que hi han participat fins a 34 centres adscrits diferents (dels 50 existents). Per tant, l'estudi de satisfacció es consolida cada vegada més com una eina comuna, comparable i útil per al conjunt del sistema. Actualment, el 88% de la població graduada d'aquest període ha format part de l'estudi.

  Daniel Torrents - Gestor de projectes de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement
 

OPINIÓ

 • El nou codi ètic d’AQU Catalunya: una oportunitat

  Esther Giménez-Salinas
  Directora de la Càtedra de Justícia Social i Restaurativa de la Fundació Pere Tarrés de la URL

  Soc jurista i, ultra això, penalista; per tant, formada en la necessitat de reglamentar un seguit de conductes per protegir determinats béns jurídics considerats fonamentals, als quals, en el cas de no ser respectats, se'ls associa una sanció aplicada a qui n'infringeix les regles. D'aquesta manera, quan van sorgir els primers codis ètics, evidenciaven massa semblances amb les lleis i els reglaments; es volien regular determinades conductes fins a caure en la casuística. Això era degut, en part, al fet que l'ètica aplicada era una disciplina poc desenvolupada al nostre país.

  Cap als anys setanta del segle passat, apareix una nova disciplina als Estats Units en el camp de l'ètica, denominada ètica aplicada. Tal com el seu nom indica, es tracta d'un moviment vinculat a situacions concretes, sorgit de la necessitat de donar resposta a problemes que apareixen quotidianament en l'exercici professional i que no necessàriament es troben regulats per les lleis.

  Segurament, un dels camps més coneguts en aquesta disciplina és el de la bioètica, directament vinculada a situacions concretes de l'àmbit de la salut i davant de la qual moltes persones s'han vist confrontades de forma directa o indirecta fruit de dilemes ètics. Avui, tanmateix, s'ha estès a gairebé tots els sectors professionals, des de l'empresarial fins al servei públic. D'aquesta manera també apareixen els codis ètics, un instrument per conèixer i fer difusió d'aquells valors que les institucions i les organitzacions han d'incorporar com a normes de conducta. I, per bé que no tenen un caràcter coercitiu, són de compliment obligatori, perquè parteixen d'un principi bàsic: el respecte a la dignitat humana.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2019 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008