el

Butlletí

Publicació trimestral d'AQU Catalunya

99

Octubre 2020

 • Youtube

EDITORIAL

Cap a l’acreditació institucional

A final d'octubre, AQU Catalunya ha iniciat el vint-i-quatrè any de vida des que es va crear. Primer, com a consorci; des del 2003, com a agència; i, des de fa cinc anys, amb una llei pròpia que regula i enforteix aquest instrument i puntal bàsic per a la qualitat i la millora del sistema universitari català.

Una qualitat i una millora que no tan sols engloben les nombroses avaluacions i acreditacions de titulacions i de professorat que duu a terme cada any, sinó també el desenvolupament i la implantació de la necessària "acreditació institucional" de centres docents. Actualment, aquestes acreditacions s'estan impulsant des d'una conjuntura especialment difícil, pels efectes negatius de la reducció de la presencialitat de les visites per la COVID-19, i de la crisi socioeconòmica i de limitació de recursos que comporta; però també per la minsa comprensió i reconeixement de les institucions estatals envers la tasca que fa AQU Catalunya seguint els estàndards de qualitat europeus, amb contínues interferències i, fins i tot, propostes de noves normatives que, sistemàticament, envaeixen les competències de l'agència catalana i, per extensió, les que Catalunya té reconegudes a l'Estatut en matèria d'educació superior.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • El nou EUC
  AQU Catalunya fusiona l'EUC Informes, l'EUC Estudis, el WINDDAT i, en un futur, l'EUC Dades en una sola pàgina web, per tal de facilitar l'accés a la informació en funció dels interessos dels usuaris: futurs estudiants i persones que participen en processos avaluatius (interns o externs).

  El nou EUC té una part pública, dirigida a la societat en general, concretament a futurs i futures estudiants, i una part privada, pensada per facilitar els processos avaluatius tant a les persones de les universitats responsables de fer els autoinformes com a les persones expertes que col·laboren amb l'Agència per dur a terme avaluacions externes.

  Anna Prades, cap de l'Àrea d'Internacionalització i Generació del Coneixement - Daniel Torrents, gestor de projectes
 • Estàndards i criteris per a l’acreditació institucional de centres universitaris
  L'any 2015 es regula l'acreditació institucional de centres universitaris, que suposa simplificar els processos d'avaluació de la qualitat, atès que se substitueix l'acreditació de cada un dels estudis per una acreditació del funcionament del centre que els imparteix. L'acreditació institucional s'aconsegueix si els centres universitaris compleixen dos requisits previs: en primer lloc, cal que tinguin acreditats, com a mínim, el 50% dels graus i el 50% dels màsters que imparteixen; i, en segon lloc, AQU Catalunya ha d'haver certificat prèviament el seu sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ). Els centres, doncs, han de demostrar el seu compromís amb l'assegurament de la qualitat abans d'obtenir la nova acreditació.
  Josep Manel Torres - Assessor tècnic
 

OPINIÓ

 • Cap a un model real d’acreditació de centres docents

  Martí Casadesús
  Director d'AQU Catalunya

  En diversos articles anteriors, he insistit en la necessitat urgent de desplegar un sistema d’acreditació institucional de centres docents que optimitzi l’avaluació de les titulacions impartides a Catalunya. Així, per exemple, en un article de fa dos anys, deia literalment: «...el que encara esperem amb més interès és el desplegament total d’una acreditació institucional “intel·ligent”, que permeti centrar-se directament en els centres docents i en aquells aspectes o titulacions concretes de més risc. I poder evitar així una acreditació continuada de tots els títols del sistema universitari català...».

  Per tenir una visió de la dimensió, cal tenir present que enguany es visitaran a Catalunya, de manera individual, 123 títols, i l’any que ve preveiem visitar-ne i avaluar-ne 210 més. Aquest és un procés que valoro molt positivament, i que ha servit per millorar, entre d’altres, els sistemes de gestió de la qualitat d’aquests títols. Ara bé, és un procés que molt probablement ha arribat al seu nivell de saturació i em sembla clar que, malgrat tots els esforços que fem per totes dues bandes, avaluats i avaluadors, es pot millorar.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. d'Enric Granados, 33, 08007 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2020 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008