57

Novembre 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • L'avaluació dels programes de doctorat
  El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, estableix un nou marc normatiu que implanta una nova estructura per als programes de doctorat, tot adoptant les directrius de l'Espai europeu d'educació superior i les recomanacions sorgides de diferents fòrums europeus i internacionals.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • El grau de satisfacció del professorat avaluat per AQU Catalunya
  Des de l'any 2008 l'Àrea d'Avaluació del Professorat disposa d'un mecanisme per analitzar el nivell de satisfacció de les persones sol·licitants per mitjà d'enquestes de satisfacció. Així, un cop l'any es tramet un qüestionari a totes les persones que han demanat l'informe de professorat lector o l'acreditació de recerca.
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008